அறிவித்தல்

இலங்கையின் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு நுகர்வோர் ஆலோசனைக் குழுவில் (CCC) ச ...

மேலும் வாசிக்க →

Disposed Items (Furniture and removed spare parts) Inspections shall be made during regular working hours of PUCSL (8.30 a.m. to 3.00 p.m. on working days) from 4th March to 14th March 2024. Further d ...

மேலும் வாசிக்க →

2009ஆம் ஆண்டின் 20ஆம் இலக்க இலங்கை மின்சாரச் சட்டத்தின் 30ஆவது பிரிவின் கீழ், உ ...

மேலும் வாசிக்க →

(2002 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு சட்டத் ...

மேலும் வாசிக்க →

ஊதிய மதிப்பீடு, மனித வள நடைமுறைகளில் இழப்பீட்டு கட்டமைப்பு மற்றும் பரிந் ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பா ...

மேலும் வாசிக்க →

Consultancy Services for Survey on Electricity Consumer Complaints Resolving Process The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) invites proposals from qualified consultants to conduct a Surv ...

மேலும் வாசிக்க →

The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) was established by Act No. 35 of 2002 as a multi-sector infrastructure regulator in the country. With the enactment of the Sri Lanka Electricity Ac ...

மேலும் வாசிக்க →

உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள 3வது மின்சாரக் கட்டண திருத்தம் 2023 பொது ஆலோசனை கேட்டல ...

மேலும் வாசிக்க →

தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. ஒரு வருடம் மற்றும் 06 மாதங்களுக்கு அதிகமான தொழ ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு ஆனது, 2002 ஆம் ஆண்டு 35 ஆம் இலக்கச் சட்டத் ...

மேலும் வாசிக்க →

  நாளை (2023 ஜூலை மாதம் 1 ஆம் திகதி) முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் மின்சார கட்டண ...

மேலும் வாசிக்க →

(2002 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு சட்டத் ...

மேலும் வாசிக்க →

(2002 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு சட்டத் ...

மேலும் வாசிக்க →

முன்மொழிவுகளுக்கான கோரிக்கை மின்சார நுகர்வோர் முறைப்பாடுகளை தீர்ப்பதற் ...

மேலும் வாசிக்க →

2009ஆம் ஆண்டின் 20ஆம் இலக்க இலங்கை மின்சாரச் சட்டத்தின் 30ஆவது பிரிவின் கீழ், உ ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவில் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான விநியோகஸ்தர்கள ...

மேலும் வாசிக்க →

(2002 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு சட்டத் ...

மேலும் வாசிக்க →

PUBLIC UTILITIES COMMISSION OF SRI LANKA The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) independent and autonomous multi-sector infrastructure regulatory agency established under Public Utilitie ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு ...

மேலும் வாசிக்க →

  The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) independent and autonomous multi-sector infrastructure regulatory agency established under the Public Utilities Commission of Sri Lanka Act ...

மேலும் வாசிக்க →

(2002ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு சட்டத்தின் 17வ ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு 2009ஆம் ஆண்டின் 20ஆம் இலக்க இலங்கை மின்சா ...

மேலும் வாசிக்க →

(2002 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு சட்டத்தின் 17 ...

மேலும் வாசிக்க →

(2002 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு சட்டத்தின் 17 ...

மேலும் வாசிக்க →

2009ம் ஆண்டு 20ம் இலக்க இலங்கை மின்சாரச் சட்டத்தின் 21 (2) பிரிவின் கீழ் விடுக்கப ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுபயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு இலங்கைப் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு ( ...

மேலும் வாசிக்க →

(2002 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு சட்டத்தின் 18 ...

மேலும் வாசிக்க →

வருடாந்த நடவடிக்கைத்திட்டம் 2022 மீதான மக்கள் ஆலோசனையளிப்பு இலங்கை பொதுப் ...

மேலும் வாசிக்க →

வலுசக்தி அமைச்சு இலங்கை பொதுபயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு   பொதுமக்களுக்கன அறி ...

மேலும் வாசிக்க →

ஆர்வ வெளிப்பாட்டுக்கான கோரிக்கை இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு த ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு (2002 ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு (2002ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப ...

மேலும் வாசிக்க →

முகாமைத்துவ உதவியாளர் (வெற்றிடம் 01) இலங்கைப் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு ...

மேலும் வாசிக்க →

நுகர்வோர் ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் (சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் வட மேல் மாகாண ...

மேலும் வாசிக்க →

உதவிப் பணிப்பாளர் பெருநிறுவன தொடர்பாடல் (தகவல் முகாமைத்துவம்) – (வெற்றிடம ...

மேலும் வாசிக்க →

  ஆலோசனை பத்திரத்தை இங்கு தரவிறக்கவும்  இலங்கை  பொதுப் பயன்பாடுகள் ...

மேலும் வாசிக்க →

கேள்வி அறிவித்தல் – இரண்டு இணைய அடிப்படையிலான தகவல் அமைப்புகளை உருவாக் ...

மேலும் வாசிக்க →

    2009ம் ஆண்டு 20ம் இலக்க இலங்கை மின்சாரச் சட்டத்தின் 12 (1) (அ) பிரிவின் கீழ் வ ...

மேலும் வாசிக்க →

  2009ம் ஆண்டு 20ம் இலக்க இலங்கை மின்சாரச் சட்டத்தின் 21 (2) பிரிவின் கீழ் விடுக் ...

மேலும் வாசிக்க →

மின் நிலைய கட்டுமானம் மற்றும் செயல்நிலையின் போது ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் ...

மேலும் வாசிக்க →

ஊரடங்கு உத்தரவூ பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள இக்காலப்பகுதியில் மின் மற்றும் நீ ...

மேலும் வாசிக்க →

நுகர்வோர் ஆலோசனைக் குழுவின் (நு.ஆ.கு) வடமாகாண உறுப்பினருக்கான பதவி வெற்றிட ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் ஆவணங்களை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கு ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு நடவடிக்கைத் திட்டம் 2020 மீதான ஆலோசனை க ...

மேலும் வாசிக்க →

இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு இங்கு தரவிறக்கவும் வீதிகள் மற்றும் ப ...

மேலும் வாசிக்க →

The Public Utilities Commission of Sri Lanka (“the Commission”) hereby gives notice pursuant to Section 12(1) (a) of the Sri Lanka Electricity Act, No. 20 of 2009 that the Commission proposes to g ...

மேலும் வாசிக்க →

The Public Utilities Commission of Sri Lanka REGULATION ON ELECTRICITY SAFETY, QUALITY,CONTINUITY, AND ENERGY CONSERVATION The Public Utilities Commission of Sri Lanka wishes to announce new regulatio ...

மேலும் வாசிக்க →

The Public Utilities Commission of Sri Lanka Tender Notice- Study on Generation Cost Benchmarking Download the RFP of the tender document Competitive bids are hereby invited by the Public Utilities Co ...

மேலும் வாசிக்க →

The Public Utilities Commission of Sri Lanka NOTICE UNDER SECTION 21(2) OF THE SRI LANKA ELECTRICITY ACT, NO. 20 OF 2009 INTENTION TO GRANT EXCEPTIONS The Public Utilities Commission of Sri Lanka (“ ...

மேலும் வாசிக்க →