சட்டம்
இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு ஒழுங்குறுத்துகை நிறுவனமாக 2002 ஆம் ஆண்டு 35 ஆம் இழக்க சட்டத்தினால் அனுமதிபெற்ற அரச நிறுவனம் என்ற வகையில் தனது அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட வரையறைக்குள் ஒழுங்கு விதிகளை உருவாக்கி வருகின்றது.
மின்சார மீட்டர் ஒழுங்குமுறை (வரைவு)

Downloadமேலும் வாசிக்க
பயன்பாடு – இயக்க மேலாண்மை தேவைப்பாடுகள் (DSM) ஒழுங்குவிதிகள்

Downloadமேலும் வாசிக்க
மின்சாரம் (விநியோகம்) செயல்திறன் தரநிலைகளுக்கான விதிமுறைகள்

Downloadமேலும் வாசிக்க
மின்சாரம் (பரிமாற்றம்) செயல்திறன் தரநிலைகள் விதிமுறைகள்

Downloadமேலும் வாசிக்க
நுகர்வோர் ஆலோசனைக் குழுவின் ஒழுங்குவிதிகள்

நுகர்வோர் ஆலோசனைக் குழுவின் அமைப்பு பற்றிய விவரங்கள் 2009 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதிகளில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

Downloadமேலும் வாசிக்க
உள்நாட்டு சூரிய மின் உற்பத்திக்கான விலக்கலிப்பு சான்றிதழ் வழங்குதல்

Downloadமேலும் வாசிக்க
மின்சார ஒழுங்குறுத்தல் (மின்சார பரிசோதனை பணிகள், கடமைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்)

Downloadமேலும் வாசிக்க
மின்சாரம் பாதுகாப்பு, தரம் மற்றும் தொடர்ச்சி பற்றிய ஒழுங்குறுத்தல்

Downloadமேலும் வாசிக்க