தரம்
மின்சாரத்தின் தரம் மின்னழுத்தம், அதிர்வெண் மற்றும் அலைவடிவம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
ஒரு தரமான மின்சார சப்ளை

ஸ்ரீலங்காவின் பொது உட்கட்டமைப்பு ஆணைக்குழு (PUCSL) இலங்கையில் மின்சாரம் வழங்குவதற்கான தரத்தை நிர்வகிக்க மின்சாரம் (விநியோகம்) செயல்திறன் தரநிலை (ஒழுங்குமுறை)

உரிமதாரர்கள் மின்சாரம் வழங்கல் சேவைகளை வழங்க வேண்டும் மற்றும் இந்த ஒழுங்குமுறைப்படி PUCSL க்கு தரவை தெரிவிக்க வேண்டும்

தர நிர்ணய உரிமம் வழங்குவதற்கான நம்பகமான மற்றும் பாதுகாப்பான மின்சக்தி மின்சாரம் நுகர்வோர் உரிமையை வழங்க ஒப்புக் கொண்டுள்ளது – (நுகர்வோர் உரிமைகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் குறியீடு)

மின்சார வழங்கல் நம்பகத்தன்மை

1. கணினி சராசரி குறுக்கீடு அதிர்வெண் குறியீட்டு எண் – ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு நுகர்வோர் மின்சாரத்தின் முறிவுகளின் எண்ணிக்கை

2. கணினி சராசரி குறுக்கீடு கால அட்டவணை – ஒரு வருடத்திற்கு மின்சாரம் முறிவு காரணமாக ஒரு நுகர்வருக்கு மின்சாரம் இழப்பு (நிமிடங்கள்)

3. மதிப்பிடப்படாத மதிப்பிடப்பட்ட ஆற்றல் – மின்சாரம் முறிவு காரணமாக ஆண்டுக்கு ஒரு அளவிற்கு மதிப்பிடப்படாத அளிக்கும் ஆற்றல்

4. ஒரு உடனடி சாதாரண முறிவு காட்டி

இந்த மதிப்புகள் கமிஷனால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த மதிப்புகளுடன் இணங்காத உரிமையாளர்களுக்கு ஒரு பெனால்டி அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படும். குறியீட்டுக்களுக்கு பொருந்தும் மின்சாரம் ஒரு தொடர்ச்சியான தரமான விநியோகத்தை வழங்குவதற்கு உரிமங்களை ஆணையம் ஊக்குவிக்கிறது.