பெற்றோலியம்
பெட்ரோலியப் பொருட்கள், பெட்ரோல், டீசல், மண்ணெண்ணெய், விமான எரிபொருள், கடல் எரிபொருள், உலை எண்ணெய், திரவ எரிபொருள் பெட்ரோலியம் ஆகியவை அடங்கும். இயற்கை வளங்கள், இயற்கை, திரவ, வாயு, திடமான அரை-திடமான மாநிலங்களில் கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு மற்றும் ஹைட்ரோகார்பன்கள்.
பெற்றோலியம்

PUCSL ன் கீழ் உள்ள கட்டுப்பாட்டுப் பணிகளை கீழ்க்காணும் பெட்ரோலியம் தொழிற்துறையின் ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக தயாரிப்பதில் கமிஷன் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது. கொள்கை மற்றும் ஒழுங்குமுறை விஷயங்களில் பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலியம் வளத்துறை மேம்பாட்டு அமைச்சகம் மற்றும் தொடர்புடைய அரசாங்க அமைப்புகளுக்கு உதவுகிறது.

கீழ்நிலை பெட்ரோலிய துறை பின்வரும் நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கியிருக்கிறது:

பெட்ரோலியம் பொருட்கள் அல்லது பெட்ரோலியம் வளங்களை இறக்குமதி செய்தல் மற்றும் இறக்குமதி செய்வது • பெட்ரோலியம் பொருட்கள் அல்லது பெட்ரோலிய வளங்களை இறக்குமதி செய்தல் மற்றும் ஏற்றுமதி செய்வது

பெட்ரோலியம் வளங்களின் சுத்திகரிப்பு மற்றும் கலத்தல் அல்லது பெட்ரோலிய பொருட்களின் உற்பத்தி செய்தல்

பெட்ரோலியம் பொருட்கள் அல்லது பெட்ரோலிய வளங்களை சேகரித்தல், விநியோகித்தல் மற்றும் விநியோகித்தல் • பெட்ரோலியம் பொருட்களின் மொத்த விற்பனை மற்றும் சில்லறை விற்பனை.

தற்போது கீழ்நோக்கிய பெட்ரோலியத் தொழில்துறை ஒழுங்குமுறை 2002 ன் 33 ஆம் இலக்க பெட்ரோலியம் பொருட்கள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டமும், 1961 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனச் சட்டத்தின் சட்டமும் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. தற்போது பெட்ரோலியம் கைத்தொழில்துறை அமைச்சர், பெட்ரோலியம் தொழில், ஆனால் உரிமங்களை வழங்கும் போது, ​​2002 ல் எரிசக்தி வழங்கல் (தற்காலிக விதிமுறைகளின்) சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவின் கீழ் நிறுவப்பட்ட எரிசக்தி வழங்கல் குழு (ESC) எனும் கட்டுப்பாட்டு லாகுனா உள்ளது, இலங்கை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் சட்டம் மற்றும் பெட்ரோலியம் பொருட்கள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம் ஆகியவை PUCSL ஆனது பெட்ரோலியம் தொழிற்துறைகளை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த உதவுவதற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

பெட்ரோலியம் தொழில்துறையின் ஒழுங்குமுறைக்கான தொழில் சட்டத்தின் அமலாக்க முன்னேற்றம்

சட்ட ஆணைக்குழுவின் துறையுடன் கலந்தாலோசித்து, பெட்ரோலியம் கைத்தொழில்துறை அமைச்சுக்கு ஆலோசனை வழங்கவும், ஆணைக்குழுவும் தொடர்ந்தது.

மேலும் வாசிக்க >>

பாராளுமன்றத்தால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரைவுச் செயல்கள் ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள பெட்ரோலியம் துறையின் கட்டுப்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்படும். இதற்கிடையில் பெட்ரோலியம் துறையில் ஒழுங்குமுறைக் கருவிகளை தயாரிப்பதில் சில ஆரம்ப நடவடிக்கைகளை நாங்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளோம். எனவே பாராளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட நடவடிக்கைகள் விரைவில் நிறைவேறாது.