சக்திக் காப்பு
எரிசக்தி பாதுகாப்பு அறிக்கைகள்

இலங்கையில் எரிசக்தி பாதுகாப்பு என்பது எமது பிரதான கவலைகளாகும். நிலைமையை PUCSL பகுப்பாய்வு ஆற்றல் பாதுகாப்பு அறிக்கைகள் தொடர்பான இரண்டு வகையான அறிக்கைகள் உருவாக்க

வாரம் முன்பு அறிக்கை
வருடம் முன்னர் அறிக்கை

சமீபத்திய அறிக்கையைப் பதிவிறக்கவும்..