தகவலறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான தரவு
இலங்கையின் பொது உட்கட்டமைப்பு ஆணைக்குழுவின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் நீங்கள் எந்தவொரு கேள்வியையும் எழுப்ப முடியும். இங்கே சட்டம் சட்டப்படி விதிக்கப்பட்ட கட்டாயத் தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
கட்டாய தகவல் வெளிப்பாடு