பேராசிரியர் எம் ஏ ஆர் எம் பெர்னாண்டோ

தலைவர்

செல்வி.சதுரிகா விஜேசிங்க

பிரதி தலைவர் / உறுப்பினர்

திரு. டக்ளஸ் என் நாணயக்கார

உறுப்பினர்

திரு. செல்லம்பொல கெதர சேனாரத்ன

உறுப்பினர்

திரு.ரஞ்சித் களுதந்திரிகே

உறுப்பினர்