திரு ஜனக ரத்நாயக்க

தலைவர்

திரு. உதேனி விக்ரமசிங்க

துணைத்தலைவர்

செல்வி.சதுரிகா விஜேசிங்க

உறுப்பினர்

திரு.மோஹான் சமரநாயக்க

உறுப்பினர்