தொழில்துறை நுகர்வோர்
Industrial Consumers

தொழில் நுகர்வோர் தங்குமிடப் பணிப்பாளரின் கீழ் வரும் தொழில்களை அடையாளம் காணும் ஒரு கெஜட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, எட்டு (08) வெவ்வேறு தொழில்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன;