விதிகள்
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa
மின்சார நடைமுறைகள் (முறைப்பாட்டு தீர்மானம்)

Downloadமேலும் வாசிக்க
மின்சார நடைமுறைகள் (முறைப்பாட்டு தீர்மானம்) புதிய

மின்சார நடைமுறைகள் (முறைப்பாட்டு தீர்மானம்) புதிய, 1951/1 ஆம் திகதிய ஜனவரி 25, 2016 ஆம் ஆண்டின்  வர்த்தமானி அறிவித்தல் Click to Download

Downloadமேலும் வாசிக்க
மின்சாரம் (கட்டணத்திற்கான மதிப்பீடு மற்றும் சீர்படுத்தல் நடைமுறை) விதிகள்

Downloadமேலும் வாசிக்க
மின்சாரம் (கொள்முதல்) விதிகள்

Downloadமேலும் வாசிக்க
2016 ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம் இலக்க விதிகள் மின்சாரம் மற்றும் மின்சாரம் வழங்குவதற்கான செலவினங்களை மொத்தமாக நிர்ணயிக்க தேவையான போதுமான தகவலை உறுதி செய்ய வேண்டிய தகவல்.

Downloadமேலும் வாசிக்க