சட்ட ஆவணங்கள்

மின்வழங்கல் மற்றும் பிற தொழிற்துறைகளின் தரத்தையும் பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்துவதற்கு இலங்கைப் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு முயல்கிறது, மேலும் ஆணைக்குழுவால் உருவாக்கப்படும் மின்சாரத் துறை, பெட்ரோலியம் மற்றும் நீர் துறை ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறை கருவிகள் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்யப்பட மற்றும் / அல்லது அணுகப்பட முடியும்:

 

Guidelines on Rooftop Solar PV installation for Utility Providers – Revision 1

தரவிறக்கமேலும் வாசிக்க
Guidelines on Rooftop Solar PV Installation for Solar Service Providers – Revision 1

தரவிறக்கமேலும் வாசிக்க
Decision on Uniform National Tariff Adjustment Q4-2020
2020

தரவிறக்கமேலும் வாசிக்க
Decision on Transmission and Bulk Supply Tariffs – July to Dec 2022
2022

தரவிறக்கமேலும் வாசிக்க
National Energy Policy and Strategies of Sri Lanka
2019

தரவிறக்கமேலும் வாசிக்க
Guidelines on Shifting of Electricity Meters in Consumer Premises
2022

தரவிறக்கமேலும் வாசிக்க
இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் சட்டம்

தரவிறக்கமேலும் வாசிக்க
Copy of Electrical Safety Guideline School
2010

Regulation to ensure the safety of all students, staff, employees and contractors who use electrical equipment and appliances or who […]

தரவிறக்கமேலும் வாசிக்க
Copy of National Energy Policy and Strategies of Sri Lanka
2008- June

National Energy Policy & Strategies of Sri Lanka gazetted by the policy prepared by the National Energy Policy & Strategies of […]

தரவிறக்கமேலும் வாசிக்க