அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
If your problem is not listed below please feel free to contact us...

மற்றொரு நுகர்வோர் நிலத்தின் மூலம் மின்சார இணைப்பை நான் பெற வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் எவை?

மேலே போன்ற ஒரு உடனடி என்றால் என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்?

உங்களுடைய நிலத்தின் மூலம் மற்றொரு நபருக்கு மின் இணைப்பு வழங்குவதற்கான அனுமதியை ரத்து செய்ய முடியுமா?

உங்களுடைய அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட உங்கள் நிலத்தில் மின் துருவத்தை எப்படி அகற்றுவது?

மற்றொரு இடத்தில் உங்கள் வளாகத்திற்கு மின்சாரம் வழங்க உங்கள் நிலத்தில் உள்ள ஒரு மின்சார துருவத்தை எவ்வாறு மாற்றுவது?