தரவு மையம்

இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு மின்சார துறையில் நியமங்களை உருவாக்கும் ஒரு நிறுவனமாகும்.