அத்தியவசிய பராமரிப்பு சேவை வழங்கப்படும் மின்னியலாளர்கள், குழாய் திருத்தப் பணியாளர்கள், வீட்டு உபகரண மற்றும் எயர் கண்டிஷனர் (AC) திருத்த பணியாளர்களுக்கான வழிகாட்டல்