தீர்மானங்களும் கட்டளைகளும்
இலங்கை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் முடிவுகள் ஆலோசனைகளின் பின்னர் தீர்மானம், கட்டளைகளாக வெளியிடப்படுகின்றன.
Decision on Uniform National Tariff Adjustment Q4-2020
2020

Downloadமேலும் வாசிக்க
Decision on Transmission and Bulk Supply Tariffs – July to Dec 2022
2022

Downloadமேலும் வாசிக்க
2002 ஆண்டு 35 ஆம் இலக்க இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு சட்டம்.

Downloadமேலும் வாசிக்க