ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

පාරිභෝගික පැමිණිලි

පාරිභෝගික පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත්කිරීම

විදුලි සම්බන්ධතාවයක් ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන පාරිභෝගිකයකුට සිය විදුලිබල සේවා සැපයුම්කරු (ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම) මඟින් නිරාකරණය කල යුතු ගැටළු හෝ විමසීම් තිබෙන්නට පුළුවනි.

පාරිභෝගික පැමිණිලි පහත සදහන් ක්ෂේත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් විය හැකිය

 • විදුලි බිල්පත්
 • විදුලි පරිභෝජනය පිළිබඳ ගණනය කිරීම්
 • පාරිභෝගික කාණ්ඩය
 • විදුලි මනු
 • පරිශ්‍රය හෝ ඉඩමක් තුල පිහිටා ඇති විදුලි රැහැන්
 • වෝල්ටීයතාවය උස්පහත් වීමෙන් විදුලි උපකරණ වල සිදුවන හානි

ඉහත සඳහන් කරුණු ආශ්‍රිතව විදුලි පාරිභෝගිකයෙකුට හෝ වෙනත් පාර්ශ්වයකට ගැටළුවක් ඇත්නම් එය අදාල වන පරිදි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හෝ ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමට ඉදිරිපත්කර විසදුමක් ලබාගැනීමට අයිතියක් තිබේ.
සාධාරණ කාල සීමාවක් තුලදී ඔබගේ පැමිණිල්ලට විසදුමක් නොලැබුණහොත් එය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මෙහිදී සැලකියයුතු වැදගත් කරුණක් වන්නේ ඍජු පැමිණිලි අප විසින් භාර ගනු නොලබන බවයි. ඒ අනුව ඔබගේ පැමිණිලි ප්‍රථමයෙන් සේවා සපයන්නාට යොමු කළ යුතු වේ. එයින් විසදුමක් නොලැබුණහොත් පමණක් ඔබට අප වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හැක. මෙහිදී ඔබ සේවා සපයන්නාට යොමු කරන ලද පැමිණිල්ලෙහි සාක්ෂියක් සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඔබගේ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාව ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග:

 • අදාළ සේවා සපයන්නාගෙන් ඒ පිළිබද කරුණු විමසනු ලැබේ. වැඩිදුර විස්තර අවශ්‍ය නම් පැමිණිලිකරුගෙන් හෝ අදාල පාර්ශ්වයන්ගෙන් එම විස්තර ඉල්ලා සිටීමග
 • පැමිණිල්ල හා අදාළ අනෙකුත් කරුණු විශ්ලේෂනයෙන් අනතුරුව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම
 • ඇතැම් අවශ්ථාවලදී ස්ථාන නිරීක්ෂණය හා වාචිකව තොරතුරු ලබාගැනීමටද පියවර ගනු ඇත

පැමිණිලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ද ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඒ සදහා උපදෙස් පහත දක්වා ඇත.

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරිම සදහා ලියාපදිංචි වීම

 • විදුලිබල සේවාවට අදාලව පැමිණිලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉදිරිපත් කිරීම සදහා ලියාපදිංචිය විය යුතු වේ.
 • – ලියාපදිංචිවීමෙන් අනතුරුව පරිශිලක නාමයක් හා රහස්යත වචනයක් ඔබට ලබා දේ.

මෙම පැමිණිල්ල මීට පෙර සේවා දායක සමාගමට ඉදිරිපත් කළද ඒ සදහා ප්‍රමානවත් කාලයක් තුලදී සාධාරණ විසදුමක් නොලැබිණි නම් පැමිණිල්ල අප වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඒ සදහා ලියාපදිංචි වන්න.

පරිශීලක නාමය හෝ රහස්ය වචනය අමතක නම් අප අමතන්න.

පැමිණිල්ලෙහි ප්‍රගතිය

ඔබ විසින් දැනටමත් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් එය විසදීමේ ප්‍රගතිය පිළිබද ඔබට සොයා බැලිය හැකි වේ. පහත පිවිසුමෙන් ඔබගේ පරිශිලක නාමය හා රහස්‍ය අංකුය ඇතුළත් කර පැමිණිලි තොරතුරු පද්ධතියට පිවිසෙන්න.