විදුලි බිල්පත් ගණකය

විදුලි බිල්පත් ගණකය
   
පාරිභෝගික කාණ්ඩය:
පෙර මනු කියවීමේ දිනය : වත්මන් මනු කියවීමේ දිනය :
පෙර මනු කියවීම : වත්මන් මනු කියවීම :
ප්‍රථිඵල
පාරිභෝගික කාණ්ඩය :
පෙර මනු කියවීමේ දිනය : වත්මන් මනු කියවීමේ දිනය :
පෙර මනු කියවීම : වත්මන් මනු කියවීම :
දින ගණන : ඒකක ගණන (කිලෝ වෝල්ට් පැය) :
   
ඒකක පරිභෝජනය සදහා අයකිරීම (a) : ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව (b) : මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව (c) :
     
ගෙවිය යුතු මුළු මුදල (a+b+c) :