සබැදුම්

ලිපිනය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL)
6 වන මහළ, ලංකා බැංකු වෙළඳ කුළුණ
අංක 28, ශාන්ත මයිකල් පාර, කොළඹ 3,
ශ්‍රී ලංකා

(+94 11)2392607/8

(+94 11)2392641