மின் வாகன மின்னேற்ற நிலைய ஒழுங்குவிதி மீதான பொதுமக்கள் ஆலோசனையளிப்பின் வாய்மொழிமூல சமர்ப்பிப்பு

மின் வாகன மின்னேற்ற நிலைய ஒழுங்குவிதி மீதான பொதுமக்கள் ஆலோசனையளிப்பின் வாய்மொழிமூல சமர்ப்பிப்பு நிகழ்வு ஆனது வியாழன் 19-10-2017 அன்று நடைபெறும்.