உத்தேச பெற்றோலியத் தொழிற்றுறைச் சட்டகம் மீதான பட்டறை

உத்தேச பெற்றோலியத் தொழிற்றுறைச் சட்டகம் மீதான பட்டறை நிகழ்வானது 27 ஜூலை 2017 அன்று வோட்டர்ஸ் எட்ஜ், பத்தரமுல்லையில் நடைபெற உள்ளது.