மின்சாரக் கட்டணக் கணிப்பீடு

மின்சாரக் கட்டணக் கணிப்பீடு
   
மின்சார நுகர்வோர் வரித்தீர்வை வகுதி :
முன்னைய மானிவாசிப்புத் திகதி : தற்போதைய மானிவாசிப்புத் திகதி :
முன்னைய மானிவாசிப்பு : தற்போதைய மானிவாசிப்பு :
முடிவுகள்
மின்சார வரித்தீர்வை வகுதி :
முன்னைய மானிவாசிப்புத் திகதி : தற்போதைய மானிவாசிப்புத் திகதி :
முன்னைய மானிவாசிப்பு: தற்போதைய மானிவாசிப்பு :
நாட்களின் எண்ணிக்கை : அலகுகளின் எண்ணிக்கை :
   
பாவனைக் கட்டணம் (a) : எரிபொருள் சீராக்கல் கட்டணம்-FAC (b) : நிலையான கட்டணம் (c) :
     
மொத்தம் (a+b+c) :