எம்முடன் தொடர்புகொள்ளுங்கள்

எம்முடன் தொடர்புகொள்ளுங்கள்

இலங்கைப் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு
6-வது மாடி, இ.வ வர்த்தகக் கோபுரம்,
புனித மைக்கல் வீதி, கொழும்பு 03.
இலங்கை.

(+94 11)2392607/8

(+94 11)2392641