பிணக்குகள் தீர்த்தல் முறைமைக்கான பிரவேசம்

ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள்

இந்த ஆணைக்குழு 5 உறுப்பினர்களைக் கொண்டமைந்துள்ளது. இந்த ஆணைக்குழு அரசியலமைப்புசார் சபையின் இணக்கத்துடன் கொள்கை அபிவிருத்தி விடயத்திற்குப் பொறுப்பான அமைச்சரினால் நியமிக்கப்படும். இந்த ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களின் பணி ஆயுட்காலம் 5 வருடங்களாகும். பொறியியல், சட்டம் மற்றும் வர்த்தக முகாமைத்துவம் ஆகிய தொழில்சார் துறைகளிலிருந்து ஆகக்குறைந்தது ஒரு உறுப்பினரேனும் இதில் உள்ளடக்கப் படுதல் வேண்டும்.

திரு. சாலிய மெத்தியூவ்தலைவர்
view profile

011 – 2392607/8
திரு சன்ஜய கமகே, பிரதித் தலைவர்
view profile
011 – 2392607/8
பேராசிரியர் ஆர்.ஏ. அட்டலகே உறுப்பினர்
view profile
011 – 2392607/8
திரு பிரசாத் கல்ஹேனஉறுப்பினர்

view profile
011 – 2392607/8