இற்றைப்படுத்தல்கள்/ஊடக வெளியீடுகள்

 • கட்டிடக்கூரைகளின் மேல் சூரிய சக்தி மூலமான மின் பிறப்பாக்கத்திற்கான ஒழுங்கு விதிகள்

  கட்டிடக்கூரைகளின் மேல் சூரிய சக்தி மூலமான மின் பிறப்பாக்கத்திற்கான ஒழுங்கு விதிகள் ஆலோசனை ஆவணத்தை பதிவிறக்குக Net Metering Application (CEB-Region 01) Net Metering Application (LECO) (28/9/2017)- கட்டிடக்கூரைகளின் மேல் சூரிய சக்தி மூலமான மின் பிறப்பாக்க அபிவிருத்தி மீதான ஒரு பொதுமக்கள் ஆலோசனையளிப்பினை, இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு ஆரம்பித்துள்ளது. கூரைகளின் … தொடர்

 • 2020 மற்றும் அதற்கும் அப்பால் இலங்கையின் மின்சார வழங்கல்

  (19/09/2017) – குறை செலவு – நீண்டகால மின் பிறப்பாக்க விரிவாக்கத் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள குறைபாடுகள் காரணமாக, செலவின் மிகையோட்டம் திட்டமிடப்படாத மின் கொள்முதல் ஆகியன கடந்த ஆண்டுகளில் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், இத்திட்டத்தின் நடைமுறைப்படுத்தல் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த விளைவுகள் அடுத்த சில ஆண்டுகளிலும் தொடரும் என இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தன் … தொடர்

 • மின் வாகன மின்னேற்ற நிலைய ஒழுங்குவிதி: பொதுமக்கள் பார்வைக்கான அழைப்பு

  ஆலோசனையளிப்பு ஆவணத்தை இங்கு பதிவிறக்குக (13/09/2017) – இலங்கையின் மின் துறையின் ஒழுங்குறுத்துநரான இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவானது மின்சார வாகனங்களுக்கான மின்னேற்ற நிலையங்கள் (electric vehicle charging stations) மற்றும் அவற்றுக்கான நுகர்வோர் தொடர்பினால பிரச்சினைகள் மீதான மக்கள் கருத்துகளை எதிர்பார்க்கின்றது. இக்கருத்துகள் இப்பிரச்சினை மீதான ஒழுங்குறுத்துகை நெறிமுறைகளை உருவாக்க உதவும். இவ்வகையான ஒவ்வொரு … தொடர்

 • அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கான மின் பிறப்பாக்கத் திட்டத்திற்கு அனுமதி

  (20/07/2017)- இலங்கையின் மின்சாரத்துறை ஒழுங்குறுத்துநரான இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் அனுமதியினைக் கோரி இலங்கை மின்சார சபையானது “குறை செலவு நீண்ட கால மின் பிறப்பாக்க விரிவாக்கத்திட்டம் 2018-2037 (LCLTGEP)” இனைச் சமர்ப்பித்து இருந்தது. இலங்கைக்கான தொடர்ச்சியான மின் வழங்கல் மற்றும் சக்திப் பாதுகாப்பு ஆகிய நோக்குகளுடன், இத்திட்டத்தின் வழியாக காண்பிக்கப்பட்ட பல்வேறு தெரிவுகளில் சிறந்ததொரு … தொடர்