ලිහිසි තෙල් වෙළද පොල පිළිබද වැඩමුළුව-2012 සැප්තැම්බර් 11