පුනර්ජනනීය විදුලිබලය මිලදීගැනීමේ ගාස්තු පිළිබද මහජන උපදේශන