දැනුම් දීමකින් තොරව විදුලිය විසන්ධි කිරීම් පිළිබඳ විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව

දැනුම් දීමකින් තොරව විදුලිය විසන්ධි කිරීම් පිළිබඳ විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීම

විදුලිය සම්ප්‍රේෂණ හා තොග සැපයුම් සහ බෙදාහැරීම් බලපත්‍රලාභීන් වශයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම පාරි‍භෝගිකයින්ට අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීමට බැදී සිටී. ඒ බව තහවුරු කිරීම විදුලිබල කර්මාන්තයේ නියාමන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ (කොමිෂන් සභාව) වගකීමකි.

2019 මාර්තු 18 වැනි දින සිට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල දැනුම් දීමකින් තොරව නිරන්තර විදුලිය විසන්ධි වීම් සිදුවෙමින් පවතී. අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි මෙවැනි දැනුම්දීමකින් තොර විදුලිය විසන්ධි කිරීම් වැළැක්වීම සහ එවැනි විදුලි විසන්ධිකිරීම් වලින් විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට සිදුවිය හැකි අපහසුතා අවම කිරීම කොමිෂන් සභාවේ වගකීමකි. එම වගකීම ඉටුකිරීම සදහා පියවර ගැනීමට 2019 මාර්තු 18 වැනි දින සිට දැනුම් දීමකින් තොරව සිදුවු විදුලිය විසන්ධීකිරීම් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලෙස විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් කොමිෂන් සභාව ඉල්ලා සිටී. විදුලිය විසන්ධි වු ප්‍රදේශය, දිනයන්. වේලාව, කාල සීමාව, නම, ලිපිනය හා දුරකතන අංකය(ඇත්නම්) හා අත්සන ද සහිත ඔබගේ දැනුම්දීම පහත ලිපිනයට, ෆැක්ස් අංකයට හෝ විද්‍යුත් ලිපිනයට (ඊමේල්) යොමුකරන්න.

සභාපති
ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව
6 වන මහල, ලංකා බැංකු වෙළද කුළුණ, අංක 28, සාන්ත මයිකල් පාර, කොළඹ 3
දුරකතන: + 94-112392607/8 ෆැක්ස්: +94-112392641
info@pucsl.gov.lk