ස්වාභාවික වායු පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත පිළිබද මහජන අදහස් ලබාගැනීම

මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛණිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව

ස්වාභාවික වායු පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත පිළිබද මහජන අදහස් ලබාගැනීම

ස්වාභාවික වායු පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත

මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛණිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය විසින් පහත සදහන් අරමුණු ඇතිව ස්වභාවික වායු පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් කෙටුම්පත් කර ඇත.

• ස්වාභාවික වායු ගවේෂණය සහ නිෂ්පාදනය, ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික වායු ආනයනය සහ අපනයනය සහ බලශක්ති මුලාශ්‍රයක් වශයෙන් සහ අමුද්‍රව්‍යයක් වශයෙන් ස්වභාවික වායු භාවිතය සහ
• ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වභාවික වායු කර්මාන්තය සදහා නෛතික, නියාමන සහ ආයතනික රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම

ස්වභාවික වායු පිළිබද ජාතික ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛණිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියට සහ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩිවියට පිවිස ලබාගත හැකි ය. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස පාර්ශ්වකරුවන්ට හා මහජනතාවට ආරාධනා කර සිටිමු. ලිඛිත අදහස් හා යෝජනා ඊමේල්, ෆැක්ස් හෝ තැපැල් මගින් 2019 මාර්තු 25 වැනි දින හෝ ඊට පෙර ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

මෙම මහජන උපදේශනයේ වාචික අදහස් දැක්වීමේ වාරය 2019 මාර්තු මස 28 වන දින පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 2.30 දක්වා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී (සිනමා ලෝන්ජ් හිදී) පැවැත් වේ. මෙම මහජන උපදේශනයේ වාචික අදහස් දැක්වීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වීමට ලියාපදිංචි වීම සදහා දුරකතන අංක 0764271030 අමතන්න.

ලේකම්

මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අංශය

අංක. 80, සර් අ(ර්)නස්ට් ද සිල්වා මාවත,

කොළඹ 07

දුරකතනය: (011)2564355/(011)2564363

ෆැක්ස්: (011)2564362/(011)2372115

වෙබ්අඩවිය: www.petroleummin.gov.lk

 

සභාපති

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව

6 වන මහළ, ලංකා බැංකු වෙළඳ කුළුණ,

අංක.28, ශාන්%2