විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි (PLUGS AND SOCKETS) ප්‍රමිතිකරණය සදහා යෝජනා සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව

මහජන අදහස් විමසීම

විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි (Plugs and Sockets) ප්‍රමිතිකරණය සදහා යෝජනා සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසීම

 

උපදේශන පත්‍රය

විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමිතියක් හදුන්වාදීම සහ ප්‍රමිතිගත විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි භාවිතයට මාරුවීම සදහා මෙරට විදුලිබල කර්මාන්තය සුදානම් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව අනෙකුත් නියාමන ආයතනයන්ගේ ද සහභාගිත්වයෙන් අත්‍යවශ්‍ය රෙගුලාසි සකස්කීරීමට විදුලිබල කර්මාන්තයේ නියාමන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.
2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල (සංශෝධිත) පනතේ 3 1 (උ) සහ 4 1 (අ) යටතේ සකස් කල විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි සදහා ප්‍රමිති හදුන්වාදීම පිළිබද උපදේශන පත්‍රිකාව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. එම වාර්තාව www.pucsl.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ලබාගත හැකිය. එහි මුද්‍රිත පිටපතක් පරිශීලයනය සදහා කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ ද තබා ඇත. විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි ප්‍රමිතිකරණය සම්බන්ධයෙන් මෙම උපදේශන පත්‍රිකාවේ දක්වා ඇති යෝජනා පිළිබද මහජන අදහස් ලබාගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනතේ 17 (ආ) වගන්තිය යටතේ මහජන උපදේශනයක් ද පැවත්වීමට කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

ඉහත සදහන් උපදේශන පත්‍රිකාව සදහන් විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි වලට අදාල ප්‍රමිතිකරණ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් සියලුම පාර්ශ්වයන්ට සිය අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඔබගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේදී පහත එම උපදේශන පත්‍රිකාවෙහි සදහන් නිශ්චිත ක්ෂේත්‍ර පදනම්කරගෙන ඔබගේ අදහස් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

(i) විදුලි පේනු (Plugs) : ජී වර්ගයේ පේනු හැරුණු කොට වෙනත් වර්ගවල පේනු සහිත විදුලි උපකරණ ආනයනය කිරීම හෝ නිෂ්පාදනය කිරීම 2016 මැයි මස 1වැනි දින සිට තහනම් කිරීමට කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.
(ii) විදුලි කෙවෙනි(Sockets): දැනටමත් සවි කර ඇති ඕනෑම වර්ගයක බිත්ති කෙවෙනි ඒවායේ ප්‍රයෝජනවත් ආයු කාලය අවසන් වන තෙක් තබා ගැනීමට ඉඩදීමට කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.
(iii) ගෘහ විදුලි පරිපථ සදහා රැහැන් ඇදීම: ජී වර්ගයේ සම්මත පේනුවට සහ කෙවෙනියට මාරුවීම නිසා දැනට භාවිතයේ පවතින අභ්‍යන්තර රැහැන් පද්ධති වෙනස්කිරීම අවශ්‍ය නොවන බවත් පවත්නා රැහැන් පද්ධතිවල ප්‍රයෝජනවත් ආයු කාලය අවසන් වන තෙක් භාවිත කළ හැකි බවටත් කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.
(iv) නව ප්‍රමිතියට මාරුවීම: රැහැන් පද්ධතිය වෙනස් නොකර සවිකර ඇති පැරැණි කෙවෙනියක් වෙනුවට සම්මත ජී වර්ගයේ කෙවෙනියක් මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයෙකුගේ දැනගැනීම පිණිස සම්මත ජී වර්ගයේ කෙවෙනියෙහි අදාල ආරක්ෂිත අවශ්‍යතා පිළිබද තොරතුරු සදහන් කර තිබිය යුතු බවට කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි. මෙම විශේෂයෙන් සලකුණු කළ කෙවෙනිය 2017 මැයි මස 1වැනි දින සිට වසර 20ක් අවසාන වන තෙක් මිල දී ගැනීමට තිබෙනු ඇත.
(v) භාවිතකරන්නන්ට උපදෙස්: කෙවෙනි නිවැරදි ප්‍රමාණයේ රැහැන් වලින් හා විලායකින් හෝ පරිපථ කඩනයකින් සමන්විත වන බවට සහතික කිරීම පිණිස 2017 මැයි මස 1වැනි දින සිට අලෙවි කරන සියලුම ජී වර්ගයේ කෙවෙනිවල ඒ බව සඳහන් උපදෙස් පත්‍රිකාවක් තිබිය යුතු බවට හෝ උපදෙස් පෙට්ටිය මත මුද්‍රණය කළ යුතු බවට කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.
(vi) ඇඩප්ටර: ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන “බහු-කෙවෙනි”(Multi Socket) ඇඩප්ටර ආනයනය කිරීම 2016 මැයි 1වැනි දින සිටත් ඒවායේ අලෙවිය 2017 මැයි මස 1වැනි දින සිටත් තහනම් කිරීමට කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.
(vii) විතති රැහැන්: දුර්වල සම්බන්ධතා සහිත අනාරක්ෂිත රැහැන් දිගු සහ බහුවිධ කෙවෙනි ආනයනය කිරීම 2016 මැයි 1වැනි දින සිට තහනම් කිරීමටත් 2017 මැයි මස 1වැනි දින සිට ඒවායේ ආලෙවිය තහනම් කිරීමටත් කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.
(viii) කූරු දෙකේ පේනු: 2016 මැයි 1 වැනි දා සිට කූරු දෙකේ පේනු වෙනුවට අනුමත දිවිත්ව පරිවාරක සහිත කූරු තුනකින් යුත් පේනු සහිත උපකරණ පමණක් නිෂ්පාදනය හා ආනයනය කළ යුතු බවට කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.

ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා ලිඛිතව කොමිෂන් සභාව වෙත 2015 ඔක්තෝබර් මස 21 දින හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරිම් පහත සදහන් ලිපිනය¸ ඊමේල් ලිපිනය හෝ ෆැක්ස් අංකය හරහා ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.

ඊමේල්: consultation@pucsl.gov.lk
ෆැක්ස්: 011-2392641
ඔබේ අදහස් සජීවිව කොමිෂන් සභා වෙබ් අඩවිය www.pucsl.gov.lk ඔස්සේ ද ඉදිරිපත් කළ හැකිය
ලිඛිත අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව වාචික අදහස් දැක්වීමේ අදියර 2015 ඔක්තෝබර් මස 29 වන පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 1 දක්වා බණ්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවත්වීමට සැළසුම් කර ඇත. මේ සදහා සහභාගිවී අදහස් දැක්වීමට කැමත්තක් දක්වන අය සිය ලිඛිත අදහස් දැක්වීම් එවන විට ඒ බව සදහන් කර එවිය යුතු වේ.

වැඩිදුර විස්තර සදහා:  ආර් පී තිලකරත්න මහතා අමතන්න 077 2 681 425

සභාපති
ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව
6 වන මහළ, ලංකා බැංකු වෙළඳ කුළුණ, 28, ශාන්ත මයිකල් පාර, කොළඹ – 03.
දුරකතනය: 011-2392608 ෆැක්ස්: 011-2392641

61 thoughts on “විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි (PLUGS AND SOCKETS) ප්‍රමිතිකරණය සදහා යෝජනා සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසීම

 1. I have no particular idea directly about this subject. But, I think it’s better to design switches of sockets and switch boards horizontally rather than vertically(current standard) as the pressure putting on them would make them wear soon.(In Japan, they use horizontal switches)

 2. This seems to be timely and there should be a standardisation of electrical equipment (such as meter, fuse box, main switch, plugs, sockets and installation wires) used in homes in Sri Lanka. There have been a number of incidents that have claimed human lives including children are related to electrification. By using standard equipment, these kinds of incidents can mostly be prevented.

 3. (vi) ඇඩප්ටර: ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන “බහු-කෙවෙනි”(Multi Socket) ඇඩප්ටර ආනයනය කිරීම 2016 මැයි 1වැනි දින සිටත් ඒවායේ අලෙවිය 2017 මැයි මස 1වැනි දින සිටත් තහනම් කිරීමට කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.

  Me yojanawa getalu sahagathai. Ada niwasaka visala viduli upakarana pramanayak setting area wala bavitha we. TV , durakathana, kasat recorder, dvd, tv receiver, internet ect . me wa sadaha visala adaptar pramanayak thibiya thuthuya. eya prayogika nowe. esema weladapole nomati vita wenath thawakalika visadum sadaha maha janaya pelabima magin anathuru siduviya haka

  • ඒය ප්රායෝගික නොවේ. කළ යුත්තේ තහනම් කිරීම නොව නිසි ප්රමිතියක් අැති කර නියාමනය කිරීමයි. ගුණත්වයෙන් හා තත්වයෙන් උසස් නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයාට ලබා දීමයි.

 4. When we compare Sri Lankan Products (not only Electrical) with Western Products, our quality is considerably very poor & unsafe. I suggest to introduce British Standards in Sri Lanka.

 5. Follow the USA rules ,regulations ,standards ,and safety features.They are the best ,safest and easiest in the world.

 6. Dear sir;

  I beleive sri lankan plug base standard must be all round pin from 5A ,13A and 15 AMP
  we dont need to practice two standards
  all over the world same
  UK square only
  USA square only
  AUstralia flat square only

  we can do the ruff wiring with 13AMP and 15AMP seperately

  but i suggest plug base must be round pin
  i suggest to ban all 13 amp square pin outlets
  it was a hassel and rediculas work for the public

  and the other thing most people use 5AM multisocket plug into wall plates and they using high power consumption aplliances to them
  as a example plug a 5AMP plug base and 5AMP multisocket and they use 10 AM heater ,IRON,or hotplate like appliances
  finally it will over heat the adapters fuse and contacters and user need to replace the 5AM 600 rupees worth wall plate due to plastic burn marks
  simple work but finally expensive expence for the users pocket

  i reckon always use multi sockets for low power consumption appliances like mobile phone chargers,toy chargers,radios,cfl or led reading lamps and less than 0.8AMP 230V power consumption devices

  and the other this most of the multi plugs has are loos connection and thery not good quality

  and there is very most dangerous travel adaptor available in the market called Travel universal adaptor CE with surge protector,sellers say you can use anyware in the world
  but the danger is a person use australia ,USA ,or chaina mode with ther poer extension code there is a live 2 PN behind the adaptor and user can touch both live pins ,it is very dangerous for kids ,elders,or busy peoples.anyway there is now patent or ISO or SLS standard for that adaptor .its cost 65 to 800 rupees athe market or air port.
  when you unplug from the AU,USA,ORChaina power extention cord you will definately touch the live free two pins.ther were bended to its back surface.but will touch it and get electrocution

  IF the RCD fails you will definately kill yourself or kids or any body who going to unplug using singhe hand from the extension cord.

  WE all like one Round PIN standard for 13AMP or 15AMP
  I always use 15 AMP plug base for 13amp ruff in wirings.its easy and one standard for sri lanka

  (every multisocket should mention use less than 1AM applaiance with a paper leaflet with sinhala demala and english)
  please give us a head cap for reduce price at the seminar day
  thanks
  Cheers

  • The reason that square pin is preferred all over the world is they stick to the plug base much more solidly than round ones. After a while round sockets tend to be loose. Hence, square is a more robust option.

   • You are correct. The square one is the best. All the sockets I installed at home are square type. I used multiple sockets with wire cord. But never used multiple plug directly on Wall socket

  • I suggest square pin sockets instead of round sockets. We should give priority to world trend since we are importing most electric goods from other countries.

 7. TYPE D and type M ok
  We dont like Type G square it is violating our sri lankan round pin standard and its a public nuisance
  We like all round
  cheers

 8. (vi) ඇඩප්ටර: ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන “බහු-කෙවෙනි”(Multi Socket) ඇඩප්ටර ආනයනය කිරීම 2016 මැයි 1වැනි දින සිටත් ඒවායේ අලෙවිය 2017 මැයි මස 1වැනි දින සිටත් තහනම් කිරීමට කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.
  (vii) විතති රැහැන්: දුර්වල සම්බන්ධතා සහිත අනාරක්ෂිත රැහැන් දිගු සහ බහුවිධ කෙවෙනි ආනයනය කිරීම 2016 මැයි 1වැනි දින සිට තහනම් කිරීමටත් 2017 මැයි මස 1වැනි දින සිට ඒවායේ ආලෙවිය තහනම් කිරීමටත් කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.

  mewa thahanam karanawanam wikalpa hadunwa diya yuthui.

 9. *** 1,2,3, යන යෝජනා හොදය. 4වන,5 වන යෝජනාව ඉතාම හොද යෝජනාවකි.

  *** 6,7, යන කරනා ඉතාම ප්ලුල් ලෙසකට ගත යුතු කාරණාය. මක්නිසාද යත් අද වන විට අප රටට ආනයනය කරන චීන නිෂ්පාදන වල ප්‍රමිතිය පිළිබද , වගකියන කිසිවෙක් නැති තරම්ය.

  ***අප රටේ ජර්මානු තාක්ෂණයට විදුලි පරිපථ ස්ථාපනය කිරීමට, අද්‍යාපනය ලබා ගත්තාද ? අපට ලබාගැනුමට ඇත්තේ චීන නිෂ්පාදනය, ඒවායේ බොහෝවිට ඇත්තේ දුර්වල සම්බන්දතා ය , පිට පෙනුම ඉතා අගනේය , නමුත් ඇතුලත ඇත්තේ ඉතා කුඩා කම්බි ප්‍රමාණයකින් යුත් ප්‍රමාණවත් නොවන සම්බන්ද තත්වයකි .

  ***කුරු දෙකේ පෙණු තහනම දන්ම සිට උවද පටන් ගැන්ම අගනේය. මුලින්ම කල යුත්තේ මෙරටට ගෙන්වීම නැවත ලීමය, .. කුරු දෙක නිසා, පැන්/ පන්සල් පමණක් නොව හදිසියට අතට අසුවන, යකඩ ඇනයක් උවද ගැසීමට පුරුදුව ස්ටි , එමනිසා කුරු 2 නවතා දැමීම කලයුත්තේ ගෙන්වීම නතර කිරීමෙනි …

 10. I am a qualified electrician in Australia and frequent traveler to Sri Lanka. I have seen a lot of trouble with the current Sri Lankan plug socket and plug bases. I suggest choosing the one that Australia and the New Zealand use. It never goes loose and it is not bulky like the square pin.I think the production cost may be less.

  • Plug socket and plugs are use in Australia are best as my friend Bernard said.They are never loose and light weight.Even for two pin plugs can use easily without inserting pencils or any other thing in to the earth hole.And also the small hole preventing little fingers go inside, good for babies.Safety first not last

 11. every domestic residentioal 3Phase ,2 phase or single phase wiring termination switch bord need SPD (surge protective deive Kevilton cost u 3000 rupees and cheaper ones also available in th emarket.I t need Live to earth and neutral to earth anyy where befor or after the main switch)
  It will protech all high peak surge current due to lightning or domestic equipments like motors ,AC ,or any hy hysteresis load transformer type equipmets)
  By using DIN RAIL SPD on ur switch board by a qualified electrician you can protech many household appliance like TV ,FRIDGE,CCTV DVR CAMS,etc..

  the bad thing is in sri lanka me and we have many component level repair technicians .So we rely our business with fulty electrical electronic appliances.
  SO PUCSL.gov.lk please consider all our job market befor doing this SPD in to action on electrical insatallations as a must device.

  Cheers

 12. Here, in France we have 2 main types: a 10 ampere circuit breaker system for lighting where only 8 lighting points are connected.
  The other is a 16 ampere circuit for wall sockets. Here also, 8 sockets per circuit breaker. We can connect many electrical appliances in these wall sockets such as tv, internet, music center, sewing machine, coffee maker, fan or heating appliance etc etc…..The list is too long !
  But as there are not enough plug points per room, we branch many applicances in the same wall plug, via multi socket adaptors, taking care not overload electrically, a wall plug, to prevent heating and subsquently a fire !
  Of course, for an electrical washing machine, a more suitable circuit breaker should be installed like in previous cases, on the switch board.

 13. sri lankawa thula weiduli pariboojanaya pilibanda pramithiyak gena enma honadaya, namuth mema yojana gana, ratae mahajanathawa danuwath weema alpaya. ebawin mema yojana roopavahini maadyayen danuwath kirimak laba denne nam, eetha aganeya. wisheshayen apa karana waradi nisa siduwana anathuru pilibandawath, mema yojana walin apata labena arakshawa ha wasi pilibandawa.

 14. attatama me plug kooru wala hede wenas kalama ena arakshawa mokadda/ nikam boruweda ne . komisame ayata job ekak witarayi.awsyatawya siyalu de wenas karanawa etakam iwasanna

 15. Superior quality Plug bases are available at shops island wide. But no body selling good quality MULTI PLUGs for consumer’s requirement. Please make necessary action to produce good quality multi plug. Tnanks

 16. 1) 13amp plug base should standarised instead of 5,15amp. This provide solid electrical connection between equipment and power source. Also rated wires to be used.
  2) multi sockets are end user requirement and it use worldwide. But in SL this sockets are not providing the good enough electrical connectivity leading to unnecessary heating and a fire. Suggest to improve the quality of the product and
  monitor them accordingly.
  3) Two pin adapter must be changed to 3 pin for better power efficiency.
  4) Power consumers must be aware about the power surges and high power and promote
  them to use protective devices such as ELCBs and HVCBs.

 17. multi socket nawathwanawa nam ewata adeshaka one. diyunu ratawalath multi socket bhawitha karanawa. Ge pura socket savi karanna weyi multiy socket neweththuwoth.

 18. > (vi) ඇඩප්ටර: ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන “බහු-කෙවෙනි”(Multi Socket) ඇඩප්ටර ආනයනය කිරීම 2016 මැයි 1වැනි දින සිටත් ඒවායේ අලෙවිය 2017 මැයි මස 1වැනි දින සිටත් තහනම් කිරීමට කොමිෂන් සභාව යෝජනා කරයි.

  Because there are many existing appliances that use non-standard plugs it is better to at least extend deadlines for another one year.

 19. I suggest 3 pin plug bases using in Canada which are not bulkier cmpared to Gtype you are going to introduce.These are vertical slit like plug bases with good cntact surfaces. But their size should be matched to the existing plug bases in SRi lanka to avoid difficulties to the current customers.
  All plug bases should be 13A plug bases and house wiring should be matched accordingly.It is a must as many electric appliances consume high wattage and prevent frequent replace ment of 5A plug bases.
  Next point is if you hope to limit the use of multiplug introduce extension cords of 13A short cord length/ long cord length for the convenience to the public.They are also should be of Canadian type extension cords as they are safer to use because of tiny slits they have.
  THE MOST IMPORTANT THING IS TO STRICT ENFORCEMENT OF STANDARDISATION OF ELECTRC EQUIPMENTS EITHER IMPORTED OR PRODUCED LOCALLY.

 20. In the middle east I have seen a plug base in which we can plug squire pin/round pin/two pin or even the angled flat pin type in the same plug base.I think this type of plug base will be very useful to all.

 21. First of all this is a very good decision.
  BS 1363 13A square pin is the best suited for Sri Lanka and the plug top is much safer because of the insulated sleeve provide in the pins .
  Current carrying capacity is suitable for most of the appliances used in Sri Lankan homes.
  Normally in Sri Lanka 2 plug sockets are wired to 1 sqmm cable which is capable of conducting 16 amps when clipped. So it is necessary to install a 16 A circuit breaker to the circuit at the time of replacing 5A sockets with 13 A sockets.

  With reference to multi sockets, it is possible to have extension cords with multiple socket outlets similar to ones used in developed countries.

 22. I have seen many plug socket types in use by many nations. Among those, what I found is Australian/Chinese Plug (Type I) is one of the safest since its thickness is too small and due to the angle between pins, it sticks in to the plug properly. Type G is not bad, but sometimes when you try to remove the plug apparently you may touch the pins.

  Anyway standardization is a very good thing what we all are expecting. Thanks for doing it.

 23. In addition to plugs & socket ,govt must put a ruling all the electric equipment to have 3(three) pin plugs.Its the practice of UK.Then user doesnt want to use external items(pens,pencils,etc) to plug two pins.

 24. Through my practical experience I observe othewise. The newly (to be approved) 13A square type ones are the worst type of plugs and sockets I have used. Their neutral pin or socket is burning or turning in to carbon in next to no time( the enclosed ebonite or plastic part of course with the weakened brass/copper alloy terminal). An electrical pundith would say that I am over drawing current from it than the rated amount. But it is not so absolutely. Though I am not an expert, I know layman’s basic theories of electricity. To check the 13A Socket it self alone’ I once used 1500W immersion type water heater only with it for a period of 4 months and there it too burnt as usual. If we go to layman’s basic goes with Ohm’s law alone , W/V=I , applied the values thus 1500/220=6.8 Amperes. But I checked the absolute current drawn in connecting an A/C ammeter in series and it varied between 8.8 Amperes to 6.5 respectively in peak and off peak hours, which means that I have never exceeded the rated current output (with thanks to the unstable line voltage provided by the CEB Pundits). The plug and socket I used also of a reputed brand. (of course I have used many brands of 13A sockets over the period of nearly last 35 years. Result was still hope less. (I was so careful not to make any loose contacts, because I know the basics) But in contrary there are a few round type 15 A soket outlets I am using all these years with no problem at all. They still provide me a very good service. To my experience for the apparatus drawing less than 5 Amperes, the best plug and sockets are the ones we normally refered to as “German sokets”, which are sunk type and perfomance is very satisfactory(provided that they are of good makes, other than cheap chinese ones with hopeless soft iron contacts,insted of standard copper alloy contacts).There for could any expert from LECO, CEB, ITI, Electrical Engineering Depts. of Moratuwa, Peradeniya, Ruhuna,or KD Universities, CAA, or just hobbyist technocrat like me please come out with any experience complying or contrary to mine? Will the consumer affairs authority or any other responsibile authority please clarify?
  Thanks.
  Jayantha.

 25. Regarding 1.

  Moving for type G is quite fine, if it is implemented as the British standard. Although the plug is bulky although it is excellent in terms of ruggedness and safety.

  It should be noted that most two pin (round) plugs can be inserted into G type with some hassle. Plus not all power adapters, etc come in the G format.

  Points 4 – Perhaps allow universal sockets up to an extent with strict regulation? in addition to add more appliances, these multi plugs are used to convert between different types of plugs. If possible enforce multi plugs with limited amount of extensions and higher quality. (maybe a SLS standard?)

  Point 5 – I assume this mean prohibiting poor quality extension cords. There are extension cords built with good insulation and mechanical strength. I personally use a UK made extension cord (with type G sockets) for nearly 20 years.

  Point 7- Prohibiting all appliances without G type plug is insane (at least so soon). A large number of small power adapters, chargers come with the round pin or flat pin. Also the manufacturing cost of G type is much higher to be compliant with the standard.

 26. ඉතා හොඳ යෝජනාවලියකි. අනාරක්ෂිත මල්ටි සොකට් වෙනුවට ආරක්ෂිත ක්‍රමයක් යොජනා කළ හැකිද?

 27. මම දැනටමත් මේ ක්‍රමය තමා යොදාගෙන ඇත්තේ. BS අනුමැතිය සහිතව 2.5 වර්ග මිලි මීටර් වයරයෙන් රින්`එකක් ලෙස සොකට් 10 ක් තෙක් යා හැකි නිසා වයර් කිරීමද පහසුයි….~!

  නමුත් කෙලෙස ආරක්ෂා විධි සැපයුවත් තත්වයෙන් බාල සොකට්, මල්ටි සොකට් සහ වයර් කෝඩ් නිසා වන හානි නම් එලෙසමයි…!

 28. Most of the time it is noticeable there exist no solid connection between the equipment and power source due to inferior nature of sockets and by introducing a standard and monitoring the products available in the market shall pave the way for customers to have quality end products.

 29. Square plug point fits in solidly unlike the round one. I suggest to enforce all imported electrical equipment (that are sold in Sri Lanka) to have the proposed plug, instead of different ones, making it necessary to use multi-plugs.

 30. ප්‍රමාදවී හෝ ඉතා හොඳ ආරම්භයකි! වර්තමානයේ කිසිදු ප්‍රමිතියකින් තොර බාල චීන සහ ඉන්දියානු විදුලි උපාංග ඉතා අවදානම් සහිතයි. එමනිසා නියාමනය කිරීම්, ආනයනය හෝ නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රමිතියක් හදුන්වාදීම කාලෝචිතයි. එමෙන්ම, ඒ සඳහා නිසි තාක්ෂණික ඇගයීමක් කර ක්‍රියාත්මක වන්නේනම් මැනවි.

 31. I think this is a wise idea.Thanks to the new government.My questions is how you desl with the fluctuating electricity of our country. Myself living in Bandarawela,But just to let you know changing plug’s or sockets don’t change the way our ceylon electricity board’s fluctuating level of electricity.Because that poses a threat to our electronic aplinces.At the moment I’m living in Dubai.The standard here is great always BS1363.Which we should compulsory in srilanka.Most of the modern electronic aplinces have 3 pins instead of 2 which we used in srilanka.Thanks.

 32. මෙම ප්‍රමිතිකරණය ඉතා වටිනා දෙයකි.
  නමුත් 15A භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමේදී 15A අවශ්‍ය වන විදුලි උපකරණ සඳහා විකල්පයක් හදුන්වා දිය යුතුය.
  උදාහරණයක් ලෙස ගත් විත් විදුලි මෝටර් රථ සඳහා ජපානයේ යොදා ගැනෙන පෙනුව 20A ධාරිතාවයකින් යුත් NEMA 6-20 ය. නමුත් යුරෝපයේ යොදාගැනෙන්නේ 13A G square ය. එහි ප්‍රථිපලය වනුයේ යුරෝපා වාහන විදුලි සැපයුම් අඩු ධාරිතාවෙන් වැඩි වෙලාවක් ආරෝපණය වීමයි.
  එම නිසා ශ්‍රී ලංකාවටද 13A G සමගම වැඩි ධරිතාවන්ගෙන් යුත් (NEMA 6-20) වැනි පෙනුද ප්‍රමිතිකරණය කරන්නේ නම් මැනවි.

 33. pls give us a one standard for all oulets /
  i think safest angle square pin
  but we need just one standard /we dont like to practice two three standards here.
  all power outlets must be 10AMP or higher
  lighting must be 5A

  cheers

 34. ප්‍රමිතියක් හදුන්වාදීම සහ ප්‍රමිතිගත විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි භාවිතයට මාරුවීම ඉතා හොඳ යෝජනාවක් සහ ක්‍රියාමාර්ගයක්ය. ලංකාවේ 50% ක් පමණ නව නිවාස භාවිතා කරන්නේ 13A ප්‍රමිතියේ ප්ලග් බේස් සහ ප්ලග් සොකට්ය. අද දිනයේ බොහොමයක්ම නව විදුලි උපකරණ නිපදවන්නේද 13 A ප්ලග් ප්‍රමිතියෙන්ය. එනිසා 5A සහ 15අ රවුන්ඩ් ටයිප් භාවිතයෙන් ඉවත් කර 13A සහ 17A ප්ලග් බේස් සහ ප්ලග් සොකට් භාවිතා කල යුතුය. එසේම මල්ටි සොකට් භාවිතා නොකිරීමෙන් අනතුරු අවම කර ගත හැකිය..

 35. 1. Categorize plug according to light(below 100W phone,laptop, tab etc ), medium(TV, desktop etc), heavy load(iron, kettle, hair dryer ets). Further introduce colour code for each category. Then low cost plug can be introduced for light work and 2 or 3 equipment can be plug simultaneously in conventional size base.
  2. please specify contact point metal also. presently copper coated steel plates also available. those are corroding and loose elasticity and lead to poor contact in short time.
  3 Extent these rules for extension codes also.
  4. for light duty plug (below 100W) introduce 1 A, 2A MCBs and 0.5mm wires also.
  5. pay attention on indoor and out door applications

 36. ඉතාම හොඳ දෙයක්.තවත් දෙයක් ,මේ දිනවල කිසිදු ප්‍රමිතියකට නැති විදුලි උපකරණ සීට්ටු ක්‍රමයට ලබාදීමේ ක්‍රමයක් පවතී .. මෙම උපකරණ බොහෝවිට ගැමි පෙදෙස්වල විකුණනු ලැබේ .මෙම උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදික විදුලියක් අවශ්‍යවේ .මේ පිළිබදවද ඔබගේ අවදානය යොමුවිය යුතුය .මේවා පිළිබඳව විකුණුම්කරුවන් සහ පාරිබෝගිකයන් දැනුවත්කල යුතු ය.

 37. I live in USA most of the time of the year and live in Sri Lanka as well, it is terrible about multi sockets and some Chinese electrical lamps ect….( very thin wire )
  What I know is in USA all electrical items even multi sockets comes from china and they are strong with high safety
  I have been to china many many times as I do business with china and what I sew was the business guys who import these items to sri lanka try to make 200% profit and neglect the safety as example : multi socket ( cheapest one) currently sell in sri lanka FOB cost is $0.08 – $0.15 but they sell in market 150/Rs in other countries USA/ Singapore / Canada /UK sell same one with high standard metal and plastic $1.50 – $3.00 and I personally know if the customer pay additional 0.10$ to manufacture they can make same high slandered BUT our guys try to make money forgetting the people’s safety actually it is NOT the safety wasting poor guys money as people need to buy again after every 3 months

  I suggest : you need to insist either one of CE / ( UL is expensive ) TUV, MET and importer need to provide manufactures most recent updated certificate to your commission and get approval and you can check their ( CE ) website to verify the existence of the certificate ( which prevent make fake CE )
  ( most companies in china has CE but same company makes cheaper version for Sri Lanka since our importers ask them to make according the money they willing to pay, )

  http://www.metlabs.com/Services/Product-Safety-Testing.aspx
  http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/
  http://www.tuv-sud.com/home_com

 38. මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අපට අවස්ථාව සැලසීම පළමුවෙන්ම ඉතාමත් අගය කොට සලකමි. මා දැනට වසර කිහිපයකට පෙර සිට එක්සත් රාජධානියේ වෙසෙන බැවින් මෙම ක්‍රමය ගැන අත්දැකීම් ඇති කෙනෙකි. මෙහි ඇති සුවිශේෂී බව නිසාම මේ වන විටත් මා ලංකාවේ මගේ නිවසේ සියළු විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි උක්ත වර්ගයට මාරුකර වසර කිහිපයක් ඉක්මවා ඇත. මෙසේ අත්දැකීම් ඇති පුද්ගලයෙකු ලෙස ඔබටද නොබියව මෙම සාර්ථක ආරක්ෂාකාරී ක්‍රමයට හැකි ඉක්මනින් අනුගතවන්නට කටයුතු කරන්න යයි කියමි.- ස්තුතියි.

 39. Good work…. Most of people are don’t know about how to use sockets and plugs correctly. Not only in use but also buying new equipment they are blind…

 40. ඉතා හොඳ ප්‍රයෝගික යෝජනාවලියකි. මල්ටි සොකට් තහනම් කිරීම පමණක් නොව නිසි ප්‍රමිතියට අනෙකුත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ගෙන්වීමත් සිදුකල යුතුය.

 41. බෙහෙවින්ම වැදගත් සංවාදයක්
  මේ යෝජනාවලියට මම පැහැදිළිවම එකඟයි.
  කාලෝචිත වෙනසක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *