පාරිභෝගික උපදේශන කමිටු සාමාජික තනතුර ඌව පළාත් නියෝජනය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව

පාරිභෝගික උපදේශන කමිටු සාමාජික තනතුර ඌව පළාත් නියෝජනය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභව මෙරට විදුලිබල කර්මාන්තයේ ආර්ථික, තාක්ෂණික හා ආරක්ෂණ නියාමන ආයතනය වන අතර ජල සැපයුම් සේවා සහ ඛණිජ තෙල් යන කර්මාන්ත සදහා නම්කල නියාමන ආයතනය වේ. නියාමනය වන කර්මන්ත වල පාරිභෝගික අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙහි ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයකි. නිසි ප්‍රමිතීන් සකස්කිරීම, පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාවීම පිළිබද අධීක්ෂණය සහ පාරිභෝගිකයින් දැනුවත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාවට උපදෙස් ලබාදීම සදහා පාරිභෝගික උපදේශන කමිටුවක් පිහිටුවා ඇත.
පාරිභෝගික උපදේශන කමිටුවේ ඌව පළාත් නියෝජනය සදහා පළාත සදහා එම පළාතේ ස්ථිර සමාජිකත්වය දරන පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබද උනන්දුවක් දක්වන පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

අයදුම්කරුවන් පහත සදහන් සුදුසුකම් සපුරාලිය යුතුයි
• මෙම දැන්වීමේ දිනය වන විට වයස අවුරුදු 65ට අඩු විය යුතු යි.
• විශේෂයෙන්ම පාරිභෝගික ආරක්ෂණයට අදාලව ප්‍රජා/සමාජ සේවා කටයුතු පිළිබද උනන්දුව
• සිංහල හෝ දෙමල භාෂාවට අමතරව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාව අමතර සුදුසුකමක් වනු ඇත.

අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත්කළ යුතු අනෙකුත් ලියකියවිලි
• ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබද වචන 500කටනොවැඩි රචනාවක්
• පදිංචිය පිළිබද ග්‍රාම නිළධාරි සහතිකය
• ප්‍රදේශයේ සිවිල් සමාජ නායකයෙකු විසින් නිකුත් කරන ලද චරිත සහතිකයක්

අයදුම්පත් 2019 මාර්තු 16 වන දින හෝ එදිනට පෙර එවිය යුතු වේ.

සභාපති
ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව
6 වන මහළ, ලංකා බැංකු වෙළඳ කුළුණ,
28, ශාන්ත මයිකල් පාර,
කොළඹ – 03.

දුරකතනය: 011-2392607/8 ෆැක්ස්: 011-2392641
ඊමේල්: careers@pucsl.gov.lk වෙබ්අඩවිය: www.pucsl.gov.lk

03.03.2019