ලෝහමය හා පී.වී.සී. ජල කුටීර (සිස්ටර්න්), ජලය ලබාගැනීමේ කරාම හා නැවතුම් වෑල්ව සඳහා ප්‍රමිති හා නියාමන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ මහජන උපදේශනය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව

ලෝහමය හා පී.වී.සී. ජල කුටීර (සිස්ටර්න්), ජලය ලබාගැනීමේ කරාම හා නැවතුම් වෑල්ව සඳහා ප්‍රමිති හා නියාමන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ මහජන උපදේශනය

මහජන උපදෙශන සංකල්ප පත්‍රය
ඇණවුම A- ජල සවිකර

නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතුව ජල සවිකර (water fittings) නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය සහ අලෙවිය තහවුරු කිරීම සදහා අදාල පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සහ වෙනත් නියාමන ආයතනවල සහභාගිත්වය පහසුකිරීමට යෝග්‍ය පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණින් ජල සවිකර සදහා ප්‍රමිති සහ නියාමන යාන්ත්‍රණයක් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් කෙටුම්පත් කර තිබේ. එම කෙටුම්පත කොමිෂන් සභා වෙබ් අඩවියට (www.pucsl.gov.lk) පිවිස ලබා ගත හැකි ය. එහි මුද්‍රිත පිටපතක් පරීශිලනය සඳහා කොමිෂන් සභාවේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ තබා ඇත.

මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට සිය අදහස් හා යෝජනා කොමිෂන් සභාවට ලිඛිත ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. 2019 මාර්තු 27 වැනිදා දක්වා ලිඛිත අදහස් හා යෝජනා බාර ගැනේ. මෙම මහජන උපදේශනයේ වාචික අදහස් දැක්වීමේ වාරය 2019 මාර්තු 27 වන දින පෙ.ව. 8.30 සිට පස්වරු 2.30 දක්වා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අනුස්මරණ ශාලාවේ (BMICH) සිනමා ලෝන්ජ් හිදී පැවැත්වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගැනීමට හා මහජන උපදේශනයට සහභාගිවීමට ලියාපදිංචි වීම සදහා දුරකතන අංක 076-4271030 අමතන්න.

ලිඛිත අදහස් හා යෝජනා එවිය හැකි ආකාර;

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙ වෙබ් අඩවිය මගින් : www.pucsl.gov.lk,
ඊමේල් : careers@pucsl.gov.lk
ෆේස්බුක් මගින් : www.facebook.com/pucsl
ෆැක්ස් : (011) 2392641
තැපෑලෙන් :
ජල සවිකර (water fittings) සඳහා ප්‍රමිති හා නියාමන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබද මහජන උපදේශනය යනුවෙන් ලිපි කවරයේ සඳහන් කර පහත ලිපිනයට එවන්න.
සභාපති
ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව,
6 වන මහල, ලංකා බැංකු වෙළඳ කුළුණ,
අංක 28, ශාන්ත මයිකල් පාර,
කොළඹ 3.

2019 මාර්තු 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *