යෝජනා සදහා ආරාධනය- පොදු මාර්ග හා පොදු ස්ථානවල පිහිටුවා ඇති විදුලි කණු/විදුලි රැහැන් විතැන්කිරීම/ඉවත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල සේවා සැපයුම්කරුවන්ට (ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම) මාර

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව

යෝජනා සදහා ආරාධනය

පොදු මාර්ග හා පොදු ස්ථානවල පිහිටුවා ඇති විදුලි කණු/විදුලි රැහැන් විතැන්කිරීම/ඉවත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල සේවා සැපයුම්කරුවන්ට (ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම) මාර්ගෝපදේශ සකස්කිරීමට උපදේශන සේවා සැපයීම

යෝජනා සඳහා ඉල්ලීම ලබාගන්න (RFP)
පොදු මාර්ග හා පොදු ස්ථානවල පිහිටුවා ඇති විදුලි කණු/විදුලි රැහැන් විතැන් කිරීම/ඉවත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල සේවා සැපයුම්කරුවන්ට (ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම) මාර්ගෝපදේශ සකස්කිරීම සදහා සුදුසුකම් ලත් උපදේශන සේවා සපයන්නන් හට යෝජනා ඉදිරිපත්කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ආරාධනා කර සිටී:
• අදාල කොන්දේසි ඇතුළත් යෝජනා සදහා ඉල්ලීම, වැඩ ක්ෂේත්‍රය සහ ප්‍රසම්පාදනයට අදාල වෙනත් විස්තරාත්මක තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවියට (www.pucsl.gov.lk) පිවිස ලබාගත හැකි ය.
• ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති නමට ලියන ලද යෝජනා සදහා ඉල්ලීමට අනුව සකස්කල මුද්‍රා තබන ලද ලංසු ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියෙහි 2019 පෙබරවාරි 18 වැනි දින පස්වරු 2.30 ට පෙර බහාලිය යුතු වේ. එම වේලාවට පසුව ඉදිරිපත්කරන ටෙන්ඩර් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
• ඉදිරිපත්කරනු ලබන කිසියම් යෝජනාවක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ බලය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සතුවන අතර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ.

සභාපති
ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව
6 වන මහළ, ලංකා බැංකු වෙළඳ කුළුණ, 28, ශාන්ත මයිකල් පාර, කොළඹ – 03.
දුරකතනය: 011-2392608 ෆැක්ස්: 011-2392641/h5
ඊමේල්: careers@pucsl.gov.lk වෙබ්අඩවිය: www.pucsl.gov.lk