මහජන උපදේශනය- ක්‍රියකාරී සැළැස්ම 2019

යෝජිත ක්‍රියකාරී සැළැස්ම 2019

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ 2019 වර්ෂය සඳහා වූ යෝජිත ක්‍රියාකාරී සැළැස්ම සඳහා මහජන අදහස් විමසීම දැන් ක්‍රියාත්මක්යි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *