අයක්‍රම හා ගාස්තු

ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව-2012 පෙබරවාරි 16 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මකයි

2012 පෙබරවාරි 16 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව නැවත දැනුම්දෙන තුරු බලාත්මක වේ. මාසික විදුලි ඒකක පරිභෝජනය මත පමණක් ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව එක් කෙරෙන අතර එය මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව මත අය නොකෙරේ. එසේම ගෘහස්ත නොවන අංශයෙහි දහසු වෝල්ත ඇම්පියර පරිභෝජන වියදම මතද ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව අය නොකෙරේ.

පාරිභෝගික කාණ්ඩය

ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව, %

ගෘහස්ත(D-1)

ඒකක 30 හෝ ඊට අඩු

25

ඒකක 30ට වැඩි ඒකක 60 හෝ ඊට අඩු

35

ඒකක 60 වැඩි

40

සියලු ඛාණ්ඩ සඳහා වර්තමාන ගාස්තු – 2011 ජනවාරි සිට මේ දක්වා

පාරිභෝගික කාණ්ඩය සහ මාසික පරිභෝජනය

විදුලි ඒකකයක මිල (කිලෝ වොට් පැය එකකට රු.)

මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව රු.

ගෘහස්ත (D-1)

0-30

3.00

30

31-60

4.70

60

61-90

7.50

90

91-120

21.00

315

121-180

24.00

315

>180

36.00

315

ආගමික ස්ථාන(R-1)

0-30

1.90

30

31-90

2.80

60

91-120

6.75

180

121-180

7.50

180

>180

9.40

240

ගෘහස්ත පාරිභෝගිකයින් සදහා තොරතුරු:

පැරණි ලේඛණ

අනුමත කරන ලද ඛනිජ තෙල් සංශෝධනය – 2011 පෙබරවාරි සිට මේ දක්වා

2011 පෙබරවාරි 16 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව නැවත දැනුම්දෙන තුරු බලාත්මක වේ. මාසික විදුලි ඒකක පරිභෝජනය මත පමණක් ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව එක් කෙරෙන අතර එය මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව මත අය නොකෙරේ. එසේම ගෘහස්ත නොවන අංශයෙහි දහසු වෝල්ත ඇම්පියර පරිභෝජන වියදම මතද ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව අය නොකෙරේ.

පාරිභෝගික කාණ්ඩය

ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව, %

කර්මාන්ත(I)

15

හෝටල්(H)

15

පොදු කාර්ය(G)

25

වීථි ලාම්පු

Nil

පාරිභෝගික කාණ්ඩය හා කාල රාමුව

විදුලි ඒකකයක මිල (කිලෝ වොට් පැය එකකට රු.)

මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව රු.

උපරිම ඉල්ලුම් මිලදහසු වෝල්ත ඇම්පියරයකට රුපියල්

කර්මාන්ත(I)

කර්මාන්ත-1 10.50 240

කර්මාන්ත -2

දිවා 10.45 3,000 850
කාර්යබහුල 13.60
කාර්යබහුල නොවන 7.35

කර්මාන්ත-3

දිවා 10.25 3,000 750
කාර්යබහුල 13.40
කාර්යබහුල නොවන 7.15

හෝටල්(H)

හෝටල්-1 19.50 240

හෝටල්-2

දිවා 13.00 3,000 850
කාර්යබහුල 16.90
කාර්යබහුල නොවන 9.10

හෝටල්-3

දිවා 12.60 3,000 750
කාර්යබහුල 16.40
කාර්යබහුල නොවන 8.85

පොදු කාර්ය (G)

පොදු කාර්ය-1 19.50 240
පොදු කාර්ය-2 19.40 3,000 850
පොදු කාර්ය-3 19.10 3,000 750

කාල පාදක අයක්‍රමය-2011 ජනවාරි මස සිට ක්‍රියාත්මක අතර එය අදාල පාරිභෝගික කාණ්ඩ සදහා අනිවාර්ය වේ.

පාරිභෝගික කාණ්ඩය

කාල පරාසයන් හා ඒකක මිල (කිලෝ වොට් පැයට රුපියල්)

දිවා කාලය(පෙරවරු 5.30 සිට පස්වරු 6.30 දක්වා)

උපරිම ඉල්ලුම් කාලය(පස්වරු 6.30 සිට පස්වරු 10.30 දක්වා)

ඉල්ලුම අඩු කාලය (පස්වරු 10.30 සිට පෙරවරු 5.30 දක්වා)

කර්මාන්ත 2

10.45 13.60 7.35

කර්මාන්ත 3

10.25 13.40 7.15

හෝටල් 2

13.00 16.90 9.10

හෝටල් 3

12.60 16.40 8.85
2011 විදුලිබල අයක්‍රම මගින් අනුමත මාසික ස්ථාවර ගාස්තු සහ උපරිම ඉල්ලුම් ගාස්තු අදාළ වේ.

රජයේ රෝහල් හා පාසැල් වල විදුලි පරිභෝජනය මත ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව අය නොකෙරේ.

පැරණි ලේඛණ

අලෙවිකරන බලශක්තිය සදහා පාරිභෝගිකයාගෙන් අනුමත ගාස්තු අයකිරීමට විදුලිබල සේවා සමාගමට හැකියාව ඇති සේම ඇතැම් ආශ්‍රීත සේවා සදහාද වැයවන සාධාරණ පිරිවැය පියවාගැනීමට විදුලිබල සේවා සමාගමට හැකිය. උදාහරණ වශයෙන් නව සම්බන්ධතා හා විදුලි මනු පරික්ෂාව වැනි සේවා පෙන්වා දිය හැකිය. මෙවැනි සේවා ගාස්තු අයකල හැකි සේවා වශයෙන් හැදින්වේ.

අයකල හැකි සේවා සදහා ගාස්තු තීරණය කිරිමේදී විදුලිබල සමාගම් විසින් පදනම් කරගත යුතු ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර ක්‍රියාවට නංවා තිබේ. මෙම ක්‍රමවේදය මගින් අදාල සේවාව සැපයීම සදහා වැයවන සාධාරණ පිරිවැය පමණක් පාරිභෝගිකයාගෙන් අයකරගැනීමට සමාගමට ඉඩකඩ ලබාදී තිබේ. සියවිදුලිබල සේවා සපයන සමාගම් (ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලිබල පෞද්ගලික සමාගම) සිය ගාස්තු යෝජනා කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත්කල පසු ඒවා ක්‍රමවේදයට අනකූලදැයි අධ්‍යයනය කර අනුමැතිය ලබා දේ.

පහත දැක්වෙන්නේ එක් එක් වසර සදහා විදුලිබල සේවා සමාගම් සදහා අයකල හැකි සේවා සදහා අනුමත කල ගාස්තු වේ.

2015 වන විට සමස්ත විදුලිබල ධාරිතාවයෙන් සියයට 10ක් සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබාගැනීම රජයේ ප්‍රතිපත්ති ඉලක්කය වී තිබේ. සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයට වැඩි වශයෙන් ආයෝජන ලැබෙනුයේ පුද්ගලික අංශයෙනි. මෙම ක්ෂේත්‍රයට ආයෝජකයින් ආකර්ෂනය කරගැනීම සදහා සාධාරණ ප්‍රතිලාභ තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය මුලික සාධකයකි. ආයෝජකයාට සාධාරණ ප්‍රතිලාභයක් ලැබීම තහවුරු කරන අතර පාරිභෝගිකයාට පුනර්ජනනීය බලශත්තිය සදහා අනවශ්‍ය වියදමක් දැරිමට සිදුනොවන ආකාරයෙන් මිලදී ගැනීමේ මිල තීරණය කළ යුතු වේ. මෙම අරමුණු ඉටුවෙන පරිදී සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය ප්‍රභවයන්ගෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීමේ මිල තීරණය සදහා ක්‍රමවේදයක් අනුමත කර කොමිෂන් සභාව විසින් ක්‍රියාවට නගා තිබේ. මෙම අයක්‍රම තීරණයේ දී සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ අදහස් සැළකිල්ලට ගැනීම සදහා උපදේශනයක් ද පැවත්වේ.

Archives

කුඩා පරිමාණ බෙදාහැරීම් ජාලයන් හරහා විදුලිබලය බෙදාහරින පාර්ශ්වයන් (බලපත්‍රවලින් නිදහස් පාර්ශ්වයන්) විසින් සිය පාරිභොගිකයින්ගෙන් අයකරනු ලබන අනුමත ගාස්තු

බෙදාහරින්නා

ලිපිනය

කිලෝ වොට් පැයකට අයකළ හැකි උපරිම මිල රුපියල්

බලාත්මක දිනය

ක්‍රෙස්කැට් ෂොපින් මොල් අංක 89, ගාලු පාර, කොළඹ 03 26.60 2012 -02-16
ලංකා බැංකු වෙළද කුළුණ/td>

අංක 28, ශාන්ත මයිකල් පාර, කොළඹ 3 28.25 2012-02-16
කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් අංක 5, දළදා වීදිය, මහනුවර 30.67 2012-02-16
විටෝල් බවුස්ටඩ් පුද්ගලික සමාගම අංක 149, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 2 27.60 2012-02-16