ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

පටිපාටීන් හා ක්‍රමවේද

Rules / Regulations / Codes/ Methodologies/ Guidelines

Regulations

විදුලිබල සේවා සදහා බලපත්‍ර ලබාගැනීම, කාලය දීර්ඝ කිරීම සහ නිදහස් කිරීම් සදහා අයදුම් කිරීමට අදාල රෙගුලාසි (Only English version of the regulation is available)

පාරිභෝගික උපදේශන කමිටුව සදහා වු රෙගුලාසි (ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පවතී)

විදුලි පරීක්ෂකවරුන්ට අදාල වන රෙගුලාසී

විදුලිබල (ආරක්ෂාව, තත්ත්වය සහ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ) නියෝග

විදුලිබල (සම්පේ‍්‍රෂණ) කාර්ය සාධන ප‍්‍රමිති නියෝග

විදුලිබල (බෙදාහැරීම්) කාර්ය සාධන ප‍්‍රමිති නියෝග

උපයෝගිතා මෙහෙයුම් ඉල්ලූම් පාර්ශ්ව කළමනාකරණ නියෝග

විදුලි මනු වලට අදාල රෙගුලාසි (අමත්‍යන්ෂයට බාරදී ඇත)

ගෘහස්ත සූර්ය බලාගාර සඳහා බලපත්‍ර නිදහස් කිරීමේ සහතිකය (Only English version of the regulation is available)

 

උපමාන