තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සිය නියාමන කටයුතු වලට අදාල තොරතුරු නිරන්තරයෙන් සියලු පාර්ශ්වයන් වෙත ලබාදීම වගකීමක් කොට සළකයි. මෙම පිටුව මගින් අදාල සියලු තොරතුරුවලට කඩිනමින් පිවිසීමට පහසුව සැළසේ. ප්‍රවෘත්ති නිවේදන, කොමිෂන් සභාවේ තීරණ හා තීරණ පත්‍රිකා, වාර්තා, සිදුවීම් පිළිබද ආවරණ ආදී සියලුම පොදු තොරතුරු මෙම පිටුවෙහි පෙලගස්වා ඇත.

පනත් හා ප්‍රතිපත්ති

කොමිෂන් සභා පනත, විදුලිබල පනත, රීති හා රෙගුලාසි, රජයේ ප්‍රතිපත්ති

පටිපාටි, ක්‍රමවේද, හා අයදුම්පත්

අයක්‍රම, වෙනත් ගාස්තු, පුනර්ජනනීය විදුලිය සදහා මිල, වෙනත් උපමාන

තීරණ හා නියෝග

නියාමනයට යටත් කර්මාන්තවලට අදාල තීරණ හා නියෝග

අයදුම් පත්‍ර

විදුලිබල උත්පාදනය, සම්ප්‍රේශණය සහ බෙදාහැරීම ආදියට අදාළ බලපත්‍ර සදහා අයදුම්පත් සහ උපදෙස්

ප්‍රවෘත්ති

නිවේදන, ප්‍රකාශ හා දේශන, ව්‍යාපෘති

වාර්තා

කාර්යසාධන වාර්තා, උපදේශන ලේඛණ, අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ

මාධ්‍යවේදීන් ගේ විමසීම්

ඔබගේ විමසීම් ආයතනික සන්නිවේදන අංශය වෙත යොමුකරන්න

අයක්‍රම හා ගාස්තු

වත්මන් හා පෙර පැවැති විදුලිබල අයක්‍රම, අනෙකුත් ගාස්තු, පාරිභෝගික කාණ්ඩ, පුනර්ජනනීය බලශක්ති මිල

මාධ්‍යවේදීන් ගේ විමසීම්

ඔබගේ විමසීම් ආයතනික සන්නිවේදන අංශය වෙත යොමුකරන්න