ඛණිජ තෙල් කර්මාන්තය

ඛණිජතෙල් නිෂ්පාදනවලට පෙට්‍රල්, ඩීසල්, භූමිතෙල්, ගුවන් යානා ඉන්ධන, නෞකා ඉන්ධන, උදුන් තෙල්, ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායුව ඇතුළත් වන අතර ඛණිජතෙල් සම්පත්වලට ස්වාභාවික, ද්‍රව, වායුමය, ඝණ, අර්ධ ඝණ ආකාරයේ බොර තෙල්, ස්වාභාවික වායු ඇතුළත් වේ.

පසු භාග ඛණිජතෙල් තාක්ෂණය පහත ක්‍රියාකාරකම්වලින් සමන්විත වේ.

  • ඛණිජතෙල් නිෂ්පාදන හෝ ඛණිජතෙල් සම්පත් ආනයනය කිරීම සහ අපනයනය කිරීම
  • ඛණිජ තෙල් සම්පත් පිරිපහදු කිරීම සහ මිශ්‍ර කිරීම හෝ ඛණිජතෙල් නිෂ්පාදන නිපදවීම
  • ඛණිජතෙල් නිෂ්පාදන හෝ ඛණිජතෙල් සම්පත් ගබඩා කිරීම, බෙදා හැරීම සහ ප්‍රවාහනය කිරීම
  • ඛණිජතෙල් නිෂ්පාදන තොග වශයෙන් සහ සිල්ලරට විකිණීම

අපේක්ෂිත නියාමන කාර්ය භාරය සැකසීමේදී කොමිෂන් සභාව ඛණිජ තෙල් සහ ඛණිජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශයටත් අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවලටත් ප්‍රතිපත්තිමය සහ නියාමන කරුණු සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දෙමින් සහාය වී ඇත. නොබෝ දිනකින් ඛණිජ තෙල් කර්මාන්තය නියාමනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බව කොමිෂන් සභාව විශ්වාසයකින් පසුවෙයි.

Progress of Enactment of Industry Legislation for Regulation of the Petroleum Industry

The Commission continued to advise and assist the Ministry of Petroleum Industries in consultation with the Legal Draftsman’s Department and the Attorney General’s Department towards finalizing the Petroleum Products (Special Provisions) (Amendment) Act and Ceylon Petroleum Corporation (Amendment) Act, which would empower the Commission to regulate the Petroleum Industry.
Both Acts have been redrafted by the Legal Draftsman’s Department in consultation with PUCSL and Ministry of Petroleum Industries. Clearance by the Attorney General is pending prior to presentation to the Cabinet of Ministers and thereafter, the parliament.

බලපවත්වන පනත්