ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

පර්යේෂණ හා අධ්‍යයන

මෙම කොටසින්, කොමිසම විසින් කරන ලද විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට අදාළ සමීක්ෂණ පිලිබඳ ලැයිස්තුවක් දක්වා ඇත.