ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

රීති හා රෙගුලාසි

රීති

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනත යටතේ විදුලිබල කර්මාන්තය නියාමනය සදහා අවශ්‍ය වන රීති කොමිෂන් සභාව අනුමත කර ගැසට් මගන් ප්‍රකාශයට පත්කරයි. ඒවා බලාත්මක වන දිනයද ගැසට් පත්‍රෙය් සදහාන් වේ.

රෙගුලාසි

2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතෙහි ප්‍රතිපාදන වලට නියම කර හෝ බලය ලබා දී ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ අනුව අමාත්‍යවරයා විසින් පනවා ඇති රෙගුලාසි පහත සදහන් වෙ. මෙම සියලු රෙගුලාසි රජයේ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ යුතු යුතුය.

මෙහෙයුම් හා සම්බන්ධ තාක්ෂණික සංග්‍රහය

2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතෙහි ප්‍රතිපාදන හා බලපත්‍ර කොන්දේසි ප්‍රකාරව සිය මෙහෙයුම් හා තාක්ෂණික කටයුතු වලට අදාලව බලපත්‍රලාභීන් විසින් සිය තාක්ෂණික සංග්‍රහයන් කෙටුම්පත් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇත්තේ එවැනි අනුමත තාක්ෂණික හා මෙහෙයුම් සංග්‍රහයන් හා දැනට කෙටුම්පත් මට්ටමෙහි පවතින සංග්‍රහයන් වේ.

විවිධ උපමාන

විදුලිබල ක්ෂේත්‍රය නියාමනයට අදාළව බලපත්‍රලාභීන් හා බලපත්‍රවලින් නිදහස්කළ පාර්ශ්වයන් සේවා සැපයීමට සම්බන්ධ විවිධ කටයුතු වලදී විධිමත් පටිපාටියකට අනුගතව ක්‍රියාත්මක විය යුතුවේ. ඒ සදහා කොමිෂන් සභාව විවිධ උපමාන හා පටිපාටි අනුමත කර නිකුත් කර තිබේ.