ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

නියෝග හා තීරණ

සිය නියාමනයට යටත් ක්ෂේත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව නිකුත් කරන විවිධ නියෝග හා තීන්දු පහත ලැයිස්තු ගත ඇත.