ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

බලපත්‍රකරණය

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනත යටතේ බලපත්‍ර පිරිනැමීම හා බලපත්‍රවලින් නිදහස් කිරිම පිළිබද තොරතුරු

විදුලිබල උත්පාදනය,සම්ප්‍රේශණය,බෙදාහැරීම හා සැපයුම් යන කාර්යයන් සදහා ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතෙහි වගන්තිවලට ප්‍රකාරව බලපත්‍රයක් හො අදාල අවශ්ථාවලදී බලපත්‍රවලින් නිදහස් කිරීමක් හෝ ලබාගත යුතු වේ. බලපත්‍රය නියාමනයේදි වැදගත් උපාංගයක් වන අතර බලපත්‍රකොන්දේසි මගින් බලපත්‍රලාභියාගේ ක්‍රියාකාරකම් පාලනය වේ. බලපත්‍ර නිකුතුව හා බලපත්‍රවලින් නිදහස්කිරීමට අදාළ රෙගුලාසි හා අයදුම් පත්‍ර අකෘති ප්‍රසිද්ධියට පත් කර තිබේ.

ඉහත ක්‍රියාකාරකම් සදහා බලපත්‍ර ලබාගැනීමට හෝ බලපත්‍රවලින් නිදහස් කිරීම් අපේක්ෂාකරන පාර්ශ්වයන් මෙම රෙගුලාසි අධ්‍යනය කර ඒ අනුව සිය අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

බලපත්‍ර ලබාගැනීමට හා බලපත්‍රවලින් නිදහස් කිරීම් සදහා අයදුම් කිරිමට උපදෙස්

අදාල බලපත්‍ර පොදු කොන්දේසී හා විශේෂ කොන්දේසි වලින් සමන්විතය.

බලපත්‍රලාභීන්ගේ තොරතුරු එක් රැස් කිරීමේ පද්ධතිය

නියාමනය සදහා බලපත්‍රලාභීන්ගෙන් විවිධ තොරතුරු ලබා ගැනීමට සිදුවේ. එසේ ඉදිරිපත් තෙරෙන තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාවය තහවුරුකිරීමෙන් අනතුරුව වාර්තා සකස් කර ප්‍රසිද්ධියට පත්කෙරේ.

  • මෙගාවොට් 25ට වඩා අඩු ධාරිතාවයකින් යුත් උත්පාදන බලපත්‍රයක් සදහා අයදුම් පත් ආකෘතිය
  • බෙදාහැරීමේ බලපත්‍රයක් වෙනුවට නිදහස්කීරීමක් බලාගැනීම සදහා අයදුම්පත් ආකෘතිය
  • බලපත්‍ර අයදුම්කීරීමට උපදෙස්-ගැසට් මගින් ප්‍රකාශිත රෙගුලාසි

බලපත්‍ර ආකෘති