ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

විදුලිබල පරීක්ෂණ අංශය

විදුලි පරීක්ෂක අංශය

විදුලි බලාගාර සහ උපකරණ ගැන සලකා බලන විට නිසි ආරක්ෂක ප්රයමිතීන් පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කල යුතු වන්නේ ජීවිතය ආරක්ෂාව පිළිබද තීරණාත්මක සාධකයන් වන හෙයින්. ශ්රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙහි විදුලි පරීක්ෂණ අංශයෙහි කාර්ය භාරය මෙහි දැක්වේ.

විදුලි පරීක්ෂකවරු

විදුලිබලය උත්පාදනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම හෝ සැපයුම ලබාදෙන සියලු පාර්ශ්නයන් නිසි ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් සහ උපකරණ යොදා ගැනීම අතිශයින් වැදගත් වෙයි. එහෙයින් ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල පනතෙහි 6වන පරිච්ජේදය විදුලි පරීක්ෂකවරු පත්කිරීමට කොමිෂන් සභාවට පැවැරී ඇත.

විදුලි පරීක්ෂකයින්ගේ කාර්ය භාරයන්

 • බලපත්‍රලාභී හෝ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමෙන් නිදහස් කරන ලද පුද්ගලයින්ගේ විදුලි පද්ධති, බලාගාර ආදිය පරීක්ෂාව
 • අනුමැතිය ලද පාර්ශ්වයන් විසින් සිදුකරනු ලබන විදුලිබලය උත්පාදනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම හෝ සැපයුම පිළිබඳව පරීක්ෂාව
 • පාරිභෝගිකයෙකුගේ ඉල්ලීම මත ඔහුගේ පරිශ්‍රෙයහි ඇතිවිදුලි පද්ධති, බලාගාර ආදිය පරීක්ෂා කිරීම සහ විදුලි පනත හා අනෙකුත් අදාල රෙගුලාසි වලට අනුකූලදැයි විමර්ෂනය කිරීම
 • කොමිෂන් සභාව විසින් ඔවුන් වෙත පවරන අනෙකුත් කාර්යයන්

සියලුම විදුලි පද්ධති පරීක්ෂාව ඉහල වියදමක් සහිත ප්‍රායෝගිකව දුෂ්කර කාර්යකි. විදුලි පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රධාන කාර්ය වී ඇත්තේ බලපත්‍රලාභීන් විසින් සම්බන්ධතා ලබා නොදීම, විදුලි උපකරණවල ගුණාත්මක බව හා ප්‍රමිතිය සහ විදුලි මනු පිළිබඳව හටගන්නා ආරවුල් සහ මතභේද සමථයකට පත් කිරීමයි. විදුලි පද්ධති සහ බලාගාර වල ආරක්ෂිත තත්වය සහ තාක්ෂනික කාර්ය සාධනය පිළිබඳව රෙගුලාසිවලට අනුකූලතාවය පිළිබද හදිසි සෝදීසිකිරීම් ද පරීක්ෂකයින් විසින් සිදුකරනු ලැබේ.

රෙගුලාසි

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතට අනුව විදුලිපරීක්ෂකවරුන් ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විවිධ රෙගුලාසි පැනවේ. ඒවායින් ආවාරණය වනුයේ පහත සදහන් ක්ෂේත්‍රයන්ය.

 • විදුලි පරීක්ෂකවරුන්ට සිය පරීක්ෂාවන් කළ හැකි ආකාරය හා කුමන වේලාවන්හිදිද යන්න
 • බලපත්‍රලාභීන්ගෙන් හා නිදහස් බලපත්‍රලාභීන්ගෙන් අවශය තොරතුරු ලබාගැනීමට ඇති බලය
 • පරීක්ෂකවරුන්ට ගෙවීම් කළ යුතු විටදී එම ගෙවීම් කළ යුතු ආකාරය
 • පරීක්ෂකවරුන්ගේ කාර්යසාධනය පිරික්සීම සදහා ඔවුන්ගේ කටයුතු පිළිබද විගණනය
 • විදුලි පරීක්ෂකවරු හා පාරිභෝගිකයින් අතර ආරාවුල් විසදීම

විදුලි පරීක්ෂකවරුන්ගේ කාර්යභාරයට අදාල රෙගුලාසි

 • විදුලි මනු සඳහා වන රෙගුලාසි
 • විදුලිබල සැපයුම හා අදාළ විවිධ සේවා පිළිබඳ රෙගුලාසි
 • විදුලිබලය සැපයීම සහ ආරක්ෂණ ප්‍රමිති සහකාර්ය සාධන ප්‍රමිති පිළිබඳ රෙගුලාසි
 • ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි සැර වැදීම පිළිබඳ විශ්ලේෂණය
 • පාසල් ගොඩනැගිලිවල විදුලි පද්ධති සඳහා ආරක්ෂිත උපමාන