ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

පුනර්ජනනීය විදුලිබල මිල

පුනර්ජනනීය විදුලිබලය සම්බන්ධයෙන් රජයේ වත්මන් ප්‍රතිපත්තිය වී ඇත්තේ වසර 2015 වන විට සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති මුළාශ්‍රයන් පදනම් කරගෙන නිෂ්පාදනය කෙරෙන විදුලිබලය සමස්ත උත්පාදන ධාරිතාවයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 10 දක්වා ඉහල නැංවීමයි. ඉහත ඉලක්කයට ලගාවීම සදහා පුද්ගලික ආයෝජන දිරිමත් කළ යුතු වේ. මෙම පුනර්ජනනීය විදුලිබලය මිලදී ගනුලබන්නේ ලංකා විදුලිබල මණඩලයේ සම්ප්‍රේශණ බලපත්‍රලාභියා විසිනි. ඒ අනුව එහිදී තීරණය වන මිල අවසාන පාරිභෝගිකයා කෙරෙහිද බලපානු ඇත. ආයෝජකයාගේ ප්‍රාග්ධනයට නිසි ප්‍රතිලාභයක් සහතික කරන අතර පාරිභෝගිකයාගේ දැරියහැකිබාවය කෙරෙහිද සැළකිල්ල යොමු කරමින් පුනර්ජනනීය විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගාස්තු තීරණය කළ යුකු වේ. මේ නිසා සියළු පාර්ශ්වයන්ගේ අදහස් සැළකිල්ලට ගෙන මිල තීරනය කිරිම ඉතා වැදගත් වේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පුනර්ජනනිය විදුලිය මිලදී ගැනීමෙ මිලතීරන ක්‍රියාවලිය විනිවිදභාවයකින් යුතුව මහජන උපදේශනයක්ද ඇතිව සිදුකරයි.