විදුලිබල(බලශක්ති) ගාස්තු සහ අනෙකුත් සේවා ගාස්තු

විදුලිබලය සැපයීම ජාලයක් සම්බන්ධ කර්මාන්තයකි. පාරිභෝගිකයාගේ නිවස වෙත විදුලිය සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය තුල ඊට අදාළ ක්‍රියාවලි රාශියක් සිදුවේ. එම නිසා ජාලය තුල සිදුවන සියලු ක්‍රියාවලීන් සැලකිල්ලට ගනිමින් පාරිභෝගිකයා ගෙවිය යුතු ගාස්තුව තීරණය වෙයි.

ජාලය තුල සිදුවන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලියන් පහත දැක්වේ:

  • විදුලි උත්පාදනය
  • විදුලි සම්ප්‍රේෂණය
  • විදුලිය බෙදාහැරීම

විදුලි ගාස්තුව තීරණය කිරීමේදී මේ සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතු වෙයි.

සේවා සපයන්නා පිරිවැයද පාරිභෝගිකයාගේ දැරිය හැකි බවද යන කරුණු සැළකිල්ලට ගෙන විදුලි ගාස්තුව තීරණය කිරීමේ වගකීම නියාමන ආයතනයට පැවරේ.

2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනත.

  • ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් විසින් අනුමත කරන ලද ක්‍රමවේදයක් පදනම් කරගෙන අදාළ බලපත්‍ර ලාභියා විසින් ගාස්තු සකස් කරනු ලබයි. බලපත්‍රලාභින් (ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම) විසින් බලපත්‍රයේ සඳහන් වන ක්‍රියාවලීන් කාර්යක්ෂමව කිරීමේදී දැරීමට සිදුවන සාධාරණ වියදම් පමණක් පියවාගැනීමට කොමිෂන් සභාවෙහි අනුමැතිය ලැබේ. එම ක්‍රමවේදයට අනුකූලව කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත්වෙන ගාස්තු අනුමතකෙරෙනුයේ සහනාධාර ආදිය සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය තිරණයන්ද සැළකිල්ල ගැනීමේන අනතුරුවය.

ගාස්තු සැකසීමේදී නියාමන අධිකාරිය විසින් පාරිභෝගිකයාට සේවාව සැපයීමට බලපත්‍රලාභියා කොපමණ මුදලක් වැයකරනවාද යන්න සොයා බලයි. නමුත් ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ බලපත්‍රලාභියා විසිනි. ගාස්තු තීරණය කරනු ලබන්නේ නියාමකයා විසිනි. ගාස්තු ක්‍රමවේදයක පරමාර්ථය වන්නේ පාරිභෝගිකයා දැරිය යුතු සාධාරණ ගාස්තුව නිර්ණය කිරීමයි. විදුලිබලය සැපයීමට අදාළව ඉටුකල යුතු ප්‍රධාන කාර්යයන් ත්‍රිත්වය එනම් උත්පාදනය සම්ප්‍රේශණය හා බෙදාහරීම යන කාර්ය තුනෙහිම වියදම සලකා බැලිය යුතුය. වියදම් මොනවාද සහ කොපමණ වියදම් වනවා ද යන ප්‍රශ්න දෙකට පිළිතුරු සලකා බලා ගාස්තුව නිර්ණය කරනු ලැබේ. මෙම ප්‍රශ්න දෙකට පිළිතුරු බලපත්‍ර ලාභියා විසින් තීරණය කර නියාමන අධිකාරියේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්කරනු ලැබේ. නියාමන අධිකාරිය ඉදිරිපත්කරන ලද වැය අයිතමයන්ගේ නිරවද්‍යතාවය හා අදාළබාවය පරීක්ෂා කරයි. ගාස්තු නීර්ණ ක්‍රියාවලියේදී මහජන උපදේශනය වැදගත් උපාංගයක් ලෙස භාවිත වේ. එහිදී ඕනෑම පාර්ශ්වයකට අදහස් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර බලපත්‍රලාභියා විසින් සිය යෝජනාවලියෙහි දක්වා ඇති පිරිවැය අභියෝගයට ලක්කිරිමට මහජන උපදේශනය සියලු පාර්ශ්වයන්ට ලැබෙන ඉඩ ප්‍රස්තාවකි.

2011 සිට 2015 දක්වා පළමු බහු වාර්ෂික ගාස්තු ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක වේ.

Decision on Revenue Caps and Bulk Supply Tariffs 2016-2020″

විදුලි ගාස්තු පිළිබඳ තීරණය – 2011

අනුමත කරන ලද ගාස්තු ක්‍රමවේදයට අනුව තීරණය කළ පළමු විදුලිබල ගාස්තු 2011 ජනවාරි 1වන දින සිට ක්‍රියාවට නැගීය. බලපත්‍රලාභියාගේ(ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය)2010 සැප්තැමබර් 9 වන දින සිය ඇස්තමේන්තුගත ආදායම් අවශ්‍යතා කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත්කරන ලදී. ඒ මත පදනම්ව සකසන ලද සකසන ලද යෝජිත ගාස්තු මහජන අදහස් විමසීම සදහා ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී. ලිඛිත අදහස් වලට අමතරව 2010 දෙසැම්බර් 15දින පැවති මහජන උපදේශනයේ දෙවන අදියරේදී වාචික අදහස් ද ලබාගන්නා ලදී. 2011 ජනවාරි 01 වැනි සිට ක්‍රියාවට නැගුවේ එසේ මහජන අදහස් ද සැළකිල්ලට ගෙන තීරණය කළ විදුලිබල අයක්‍රමය වේ.

ගෘහස්ත පාරිභෝගික කාණ්ඩය සදහා අනුමත විදුලිගාස්තු(2014 සැප්තැම්බර් 16 වැනි දින සිට බලපැවත්වෙන පරිදි)විදුලිබල ගාස්තු අඩුකිරීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති උපදේශයට අනුකූලව ගෘහස්ත පාරිභෝගික කාණ්ඩය සදහා අනුමත සංශෝධිත නව ගාස්තු 2014 සැප්තැම්බර් මස 16 වැනි දින ක්‍රියාත්මක වේ.

අනුමත නව ගාස්තු පහත දැක්වේ.

පාරිභෝගික කාණ්ඩය – ගෘහස්ත D-1

ගෘහස්ත අඩු පාරිභෝජන කාණ්ඩය(මාසික පරිභෝජනය එ්කක 60 හෝ ඊට අඩු)

මාසික පරිභෝජනය(කිලෝ වොට් පැය-ඒකක, kWh)

ඒකක පරිභෝජනය(කිලෝ වොට් පැය එකකට රුපියල්)

මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව(මසකට රුපියල්)

0-30 2.50 30.00
31-60 4.85 60.00

මාසික පරිභෝජනය ඒකක 60ට වඩා වැඩි පාරිභෝගික කාණ්ඩය

මාසික පරිභෝජනය(කිලෝ වොට් පැය-ඒකක, kWh)

ඒකක පරිභෝජනය(කිලෝ වොට් පැය එකකට රුපියල්)

මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව(මසකට රුපියල්)

0-60 7.85
61-90 10.00 90.00
91-120 27.75 480.00
121-180 32.00 480.00
ඒකක 180ට වඩා වැඩි 45.00 540.00

 

සියලු ඛාණ්ඩ සඳහා වර්තමාන ගාස්තු – 2011 ජනවාරි සිට

පාරිභෝගික කාණ්ඩය සහ මාසික පරිභෝජනය

විදුලි ඒකකයක මිල (කිලෝ වොට් පැය එකකට රු.)

මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව රු.

ගෘහස්ත (D-1)

0-30

3.00

30

31-60

4.70

60

61-90

7.50

90

91-120

21.00

315

121-180

24.00

315

>180

36.00

315

ආගමික ස්ථාන(R-1)

0-30

1.90

30

31-60

3.00

60

61-90

2.80

180

91-120

6.75

180

121-180

7.50

180

>180

9.40

240

 

පාරිභෝගික කාණ්ඩය හා කාල රාමුව

විදුලි ඒකකයක මිල (කිලෝ වොට් පැය එකකට රු.)

මාසික ස්ථාවර ගාස්තුව රු.

උපරිම ඉල්ලුම් මිල දහසු වෝල්ත ඇම්පියරයකට රුපියල්

කර්මාන්ත(I)

කර්මාන්ත-1 10.50 240

කර්මාන්ත-2

දිවා 10.45 3,000 850
කාර්යබහුල 13.60
කාර්යබහුල නොවන 7.35

කර්මාන්ත-3

දිවා 10.25 3,000 750
කාර්යබහුල 13.40
කාර්යබහුල නොවන 7.15

හෝටල්(H)

හෝටල්-1 19.50 240

හෝටල්-2

දිවා 13.00 3,000 850
කාර්යබහුල 16.90
කාර්යබහුල නොවන 9.10

හෝටල්-3

දිවා 12.60 3,000 750
කාර්යබහුල 16.40
කාර්යබහුල නොවන 8.85

පොදු කාර්ය (G)

පොදු කාර්ය-1 19.50 240
පොදු කාර්ය-2 19.40 3,000 850
පොදු කාර්ය-3 19.10 3,000 750

 

 

ගෘහස්ත පාරිභෝගියින් සදහා තොරතුරු

 

කාල පාදක අයක්‍රමය-2011 ජනවාරි මස සිට මේ දක්වා ක්‍රියාත්මකය

පාරිභෝගික කාණ්ඩය

කාල පරාසයන් හා ඒකක මිල(කිලෝ වොට් පැයට රුපියල්)

දිවා කාලය(පෙරවරු 5.30 සිට පස්වරු 6.30 දක්වා)

උපරිම ඉල්ලුම් කාලය(පස්වරු 6.30 සිට පස්වරු 10.30 දක්වා)

ඉල්ලුම අඩු කාලය (පස්වරු 10.30 සිට පෙරවරු 5.30 දක්වා)

කර්මාන්ත 2

10.45 13.60 7.35

කර්මාන්ත 3

10.25 13.40 7.15

හෝටල් 2

13.00 16.90 9.10

හෝටල් 3

12.60 16.40 8.85
2011 විදුලිබල අයක්‍රම මගින් අනුමත මාසික ස්ථාවර ගාස්තු සහ උපරිම ඉල්ලුම් ගාස්තු අදාළ වේ.

 

පැරණි ලේඛණ

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොම්ෂන් සභාව විදුලිබල ගාස්තු නියාමනයට පෙර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගාස්තු තීරණය කොට ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කළේය. පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇත්තේ එවැනි ගැසට් පත්‍ර කිහිපයකි.

විදුලිබල සේවාව සැපයීමේ දී විදුලිබල බලපත්‍රලාභීන්ට බලශක්ති පිරිවැයට අමතරව වෙනත් සේවා සදහාද පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවේ. එවැනි සේවා සදහා වැය වන පිරිවැය පමණක් පාරිභෝගිකයාගෙන් අයකර ගැනීමටබලපත්‍රලාභියාට ඉඩ ලබා දී තිබේ. අනුමත ක්‍රමවේදයකට අනුව සකස් කළ එම ගාස්තු සදහා කොමිෂන් සභාවෙහි අවසරය ලබා ගත යුතුය. නව විදුලි සම්බන්ධතාවයන්,විසන්ධිකරිම්,සේවා මීටර පරීක්ෂාව, විදුලිබල සේවා කණුවල ස්ථාන මාරු කිරීම හා පාරිභෝගික ඉල්ලීම මත බලපත්‍ර ලාභියා විසින් ලබාදිය යුතු වෙනත් සේවා මෙවැනි ගාස්තු අයකලහැකි සේවා අතරට අයත් වේ.

අනුමතකල ගාස්තු සඳහා ක්‍රමවේදය

2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලි පනතේ 30වන වගන්තියට අනුව ඉහත සදහන් විවිධ ගාස්තු සකස් කීරිමේදී පදනම් කරගත යුතු ක්‍රමවේදයක් කොමිෂන් සභාව මඟින් අනුමත කරනු ලැබ ඇත. මෙම ක්‍රමවේදය තුලින් එම සේවා සැපයීම සදහා ගාස්තු අයකිරීමේදී බලපත්‍රලාභින්ට ලාභයක් ලබා ගැනීමට ඉඩ නොදෙයි. අදාල සේවාව සදහා පිරිවැය පමණක් අනුමත කෙරෙන නිසා මෙම ක්‍රමවේදය මගින් විදුලිබල පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කෙරේ.

මෙම ක්‍රමවේදයට අනුව ගාස්තු සකස් කිරීමේදී සේවාවෙන් සේවාවට වැඩ කුලිය වෙනස් නොවන, ද්‍රව්‍යමය දෑ සඳහා පමණක් වියදම් වන අවස්ථා සඳහා පොදු ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ.

    <liසේවාවෙන් සේවාවට වැඩ කුලිය වෙනස්වන අවස්ථා සඳහා ගාස්තුව එම කාර්ය අනුව වෙනස් වේ.

  • විවිධ සේවා සදහා ඉඩහලගාස්තු සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීමේදී වාර්ෂිකව බලපත්‍රලාභියා විසින් ගාස්තු සංශෝධනය සදහා අවසර ලබාගත යුතු වේ

අනුමත කල ගාස්තු සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම

මෙම ක්‍රමවේදයට අනුව බලපත්‍රලාභියා විසින් ගාස්තු සංශෝදනය සඳහා යෝජනා කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කරයි. කොමිසම එම යෝජනා පරීක්ෂණය කොට ඒවා අදාළ ක්‍රමවේදය අනුව සකස් කර ඇත්ද යන්න සොයා බලා අනුමැතිය ලබා දෙයි. එලෙස අනුමත කරන ලද යෝජනා වසරක කාලයක් සඳහාව ලංගු වේ. මෙම ක්‍රමවේදය වසරකට වරක් සිදුකරනු ලැබේ.

2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලි පනතේ 30වන කොටසට අනුව අනුමත කල ගාස්තු බලපත්‍රලාභින් විසින් මහජනයාට ප්‍රචාරය කල යුතුය. එමනිසා බලපත්‍රලාභින්:

  • අනුමත කල ගාස්තු රජයේ පුවත්පත්වල (ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දමිල) සහ ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිවල ප්‍රකාශ කල යුතුය
  • අනුමත කල ගාස්තු පිටපතක් සියලු ශාඛාවල මහජනතාවට පිවිසිය හැකි ස්ථානයක තැබිය යුතුය