ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

විදුලි පාරිභෝගිකයා

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම(බලපත්‍රලාභීන්)පාරිභෝගිකයින්ගෙන් අයකරන විදුලි ගාස්තු සදහා කොමිෂන් සභාවෙහි අනුමැතිය ලබාගත යුකු වේ.පාරිභෝගිකයන් විසින් ගෙවනුලබන්නේ සාධාරණ පිරිවැය මත පදනම් වු ගාස්තු බව සහතික කිරීම කොමිෂන් සභාවෙහි වගකීම වේ. ඒ සදහා බහුවාර්ෂික ගාස්තු ක්‍රමවේදයක් හදුන්වාදී ඇත. ඉහත බලපත්‍රලාභීන් ගාස්තු අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත්කල යුත්තේ එම ක්‍රමවේදයට අනුකූලවය.

පාරිභෝගික කාණ්ඩ වර්ගීකරණය සඳහා කරුණාකර විදුලිගාස්තු තීරණ පිළිබඳ ලේඛණය බලන්න.

මීට අමතරව නව සම්බන්ධතාවයන් ඇතුළු බලපත්‍රලාභියා පිරිවැයක් දරණ අනෙකුත් විවිධ සේවා සදහා වු ගාස්තු ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියට යටත් වේ.

කුඩා පරිමාණ බෙදාහැරීම් ජාලයන්හි පාරිභෝගික ගාස්තු

සාප්පු සංකීර්ණ හා නිවාස සංකීර්ණ වැනි ගොඩනැගිලි වල පාරිභෝගිකයින්ට විදුලිය සැපයීම සදහා කුඩා පරිමාණ විදුලි බෙදාහැරීම් ජාල භාවිත කෙරෙන අතර පුද්ගලික අංශය මගින් ඒවා කළමණාකරණය වේ. එවැනි බෙදාහැරීම් ජාල සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් බලපත්‍ර නිදහස්කරණයක් ලබාගත යුතු වේ. ඔවුන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් හෝ ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගමෙන් විදුලිය මිලදී ගෙන පාරිභෝගිකයින්ට සපයයි. පාරිභෝගිකයින්ගෙන් අයකරනු ලබන මිල කොමිෂන් සභා අනුමැතිය ලබාගත යුතුයි. කුඩා පරිමාණ බෙදාහැරීම් ජාල කළමනාකරුවන් ගාස්තු අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත්කිරීමේදී කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත උපමානවලට අනුව එය කළ යුතුවේ.