ආරවුල් විසඳීමේ පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම

මහජන උපදේශනය

කොමිෂන් සභාව විසින් මහජන සුභසිද්ධිය පිණිස අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලබන කරුණුවලට අදාළව තීරණයක් ගැනීමට පෙර සියළු පාර්ශ්වයන්ගෙන් අදහස් විමසීමට පියවර ගනු ලැබේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා පනතෙහි 18 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව මහජන උපදේශනය පැවැත්වෙන අතර උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට ලිඛිතව සහ වාචිකව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ථාව සළසනු ලැබේ. අනතුරුව එම අදහස් සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාවෙහි ප්‍රතිචාරද ඇතුළත් විස්තරාත්මක ලියවිල්ල සහ අවසන් තීරණය ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ.

වත්මන් මහජන අදහස් විමසීම්

දැනට මහජන උපදේශනයක් ක්‍රියාත්මක නොවන අතර මෙතෙක් පැවැති උපදේශනවලට අදාලව ප්‍රසිද්ධියට පත් කල කෙටුම්පත් යෝජනා සහිත ලියවිලි පහත ලැයිස්තුගත කර ඇත.

පසුගිය අදහස් විමසීම්