විදුලිබලය

2002 අංක35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභා පනත සහ 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල පනත යටතේ විදුලි බල කර්මාන්තයේ නියාමනය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල පනත 2009 දී බලාත්මක වු අතර එතැන් පටන් කොමිෂන් සභාව විසින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රය සාර්ථක ලෙස නියාමනය කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.

පහත දැක්වෙන්නේ වත්මන් විදුලිබල කර්මාන්තයෙහි ව්‍යුහයයි.