කර්මාන්ත

විදුලිබල කර්මාන්තය

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල කර්මාන්තයෙ ආර්ථික, තාක්ෂණික, සහ ආරක්‍ෂිත නියාමනයෙහි වගකීම දරයි.

ඛණිජතෙල් කර්මාන්තය

ඛනිජ තෙල් කර්මාන්තයෙහි නියාමනය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති අතර අදාල පනත් වල සංශෝධන බලාත්මක වීමෙන් පසුව ක්ෂේත්‍රෙයහි නියාමනය ආරම්භ වීමට නියමිතය. එතෙක් ඛනිජ තෙල් කර්මාන්තයට අදාලව රජයට ප්‍රතිපත්තිමය සහ නියාමන කරුණු සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දෙමින් ඡායාමාත්‍ර නියාමන අධිකාරිය ලෙස කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාත්මක වේ.

ජලය

2002 දී බලාත්මක වු ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනත යටතේ ජල සැපයුම් සේවා කර්මාන්තය නියාමනය කොමිෂන් සභාවට නිල වශයෙන් පැවරුණි. මෙම ක්ෂෙත්‍රෙයහි නියාමන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වනුයේ ජල සැපයුම් සේවා කර්මාන්ත පනත බලාත්මක වීමෙන් අනතුරුවය.