දෛනික විදුලිබල උත්පාදන වාර්තාව-2018 -01-22

————————————————————-