ෆ්‍රාන්ස් ඩිවෙලොප්මන්ට් ඇසිස්ටන්ස් ඒජන්සිය සමඟ පැවැත්වෙන සාක්ච්ඡාව

ෆ්‍රාන්ස් ඩිවෙලොප්මන්ට් ඇසිස්ටන්ස් ඒජන්සිය සමඟ පැවැත්වෙන ජල කර්මාන්තය නියාමනය පිළිබඳ විශේෂ සාක්ච්ඡාව 2019 අප්‍රේල් 8.