විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි නිශ්පාදනයට යොදාගනු ලබන අමුද්‍රව්‍යන්හි ගුණාත්මකබව ඉහළ නැන්වීම

කුඩා සහ මද්‍ය පරිමාණ විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි නිෂ්පාදකවරුන් සහ මොරටුව් විශ්ව විද්‍යාලය අතර, නිශ්පාදනයට යොදාගනු ලබන අමුද්‍රව්‍යන්හි ගුණාත්මකබව ඉහළ නැන්වීම සඳහා පවත්වනු ලබන සාකච්ඡාව 2019 ජනවාරි 22 මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත්වේ.